Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na całym globie" na angielski

Wyszukaj na całym globie w: Definicja Synonimy
across the globe
around the globe
of the world
over the globe
Jednoczesne trzęsienia ziemi w 19 punktach na całym globie.
Simultaneous earthquakes have hit 19 points across the globe.
Widzę podobieństwo na całym globie w postaci megalitycznych obszarów, gdzie przeszłe kultury tłumaczą, że zostały one wybudowane przez bogów.
I do see a similarity across the globe from megalithic sites where these past cultures explain that they were built by the gods.
Potężne fale konfliktu oraz kwestie bezpieczeństwa i szans ekonomicznych poprzestawiały ludność na całym globie.
Great tidal forces of conflict, and economic security and opportunity have shifted populations around the globe.
Pomaga on utrzymywać poziom temperatury i wód na całym globie.
They help regulate climate temperature and water levels around the globe.
Dla tłumu niewinnych, obcych na całym globie, dla twojego własnego potomstwa.
To multitudes of strangers, innocents around the globe, to your own offspring.
Tess Mercer ma zespoły na całym globie, które próbują sprowadzić E.T. do domu.
Tess Mercer has teams around the globe trying to bring the ETs home.
Obawiano się mnie i czczono na całym globie, a teraz utknęłam w Liceum w Sunnydale.
I was feared and worshipped across the globe and now I'm stuck at Sunnydale High.
cyfrowy znacznik już pozwala nam namierzyć terrorystyczne organizację na całym globie.
The digital tag is already leading us to terrorist organizations all around the globe.
Wiesz co ci powiem, Hal, czuję w tym pokoju aurę oczekiwania... jestem pewien, że to jest dla naszych niezliczonych braci i sióstr... na całym globie, oglądających tą transmisję.
I can tell you, Hal, there is a feeling of terrific anticipation in the room... as I'm sure there is for our countless brothers and sisters... across the globe watching this broadcast.
Nasłonecznione pasy pustyni na północ i na południe od obydwu zwrotników na całym globie obejmują około 40 milionów km² i odbierają w ciągu pół dnia - sześciu godzin - więcej energii ze słońca niż ludzkość zużywa w ciągu roku.
The sunny desert belts north and south of the tropics extent around the globe cover about 40 million km² and receive within half a day - 6 hours - more energy from the sun than humankind uses in a year.
Będziesz poszukiwany na całym globie!
You'll be outlawed across the globe!
Ale mój kredyt już został rozdzielony między banki, fundusze hedgingowe i okręgi samorządowe na całym globie.
But my loan has already been sold in pieces to banks, hedge funds and municipalities across the globe.
Temperatury rosną w nadzwyczajnym tempie w gorących strafach na całym globie.
Temperatures are rising with incredible velocity in hot zones across the globe.
Pewne miejsca na całym globie przez dekady wprawiały naukowców i uczonych w zdumienie, lokalizacje o takich nazwach jak:
Certainplaces around the globe have baffled scientists and scholars for decades... locations with names like the
Puścimy go prawie na całym globie.
It'll be run across most of the world.
Siły naziemne zostały zebrane w różnych krajach na całym globie.
Ground forces have been assembled in countries throughout the globe.
Pracujących w ponad 60 krajach na całym globie.
Working in more than 60 countries around the world...
Nieustające ruchy skorupy ziemskiej wzmagają aktywność wulkaniczną na całym globie.
But this movement of the Earth's crust has produced a surge in volcanic activity.
Słońce działając na tropikalne wody, napędza zmiany pogodowe na całym globie.
The sun, beating down on tropical waters, powers the weather systems of the globe.
Do najwcześniejszych typów próbek materialnych można zaliczyć liczne rysunki w jaskiniach i na kamieniach oraz kamienne rzeźby znajdowane na całym globie.
Among the earliest types of physical specimens, numerous cave and rock drawings, and stone sculptures found all over the globe.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 47. Pasujących: 47. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo