Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na czas nieokreślony" na angielski

Wyszukaj na czas nieokreślony w: Definicja Synonimy
indefinitely
open-ended
for an indefinite period
for an indeterminate period
for an indefinite duration
for an unlimited duration
of unlimited duration
for an unspecified period
permanent
indeterminate duration
Hawajskie śledztwo zostało odroczone na czas nieokreślony.
The Hawaiian investigation is being postponed indefinitely.
Od dziś, Jamal Jeffries zostaje zawieszony na czas nieokreślony.
As of today, Jamal Jeffries is suspended, indefinitely.
Dlatego Komisja wezwała państwa członkowskie do wprowadzenia umów na czas nieokreślony ze stopniowo rozszerzającymi się prawami ochronnymi.
This is the reason why the Commission has invited Member States to introduce open-ended contracts with a gradual increase of protection rights.
Zmniejszenie znaczenia umów na czas nieokreślony w żadnym wypadku nie jest intencją Komisji.
The Commission's intention is in no way to reduce the importance of the open-ended contract.
Niniejsze odstępstwo jest ważne na czas nieokreślony.
This derogation is valid for an indefinite period of time.
Chciałabym przenieść się tutaj, na czas nieokreślony, zająć domek gościnny.
I'd like to move down here for an indefinite period, take over the cottage.
Rosja odroczyła te ważne rozmowy na czas nieokreślony.
The Russians have now deferred these important talks indefinitely.
Przedłużono mu wizę na czas nieokreślony.
Actually, his visa was extended indefinitely.
Pobór cła zostaje autonomicznie i na czas nieokreślony zawieszony.
Customs duty autonomously suspended for an indefinite period.
Sugeruję zatrzymać go na czas nieokreślony do dalszej obserwacji.
I suggest to detain him indefinitely for further observation.
Podstawa prawna dotycząca finansowania na czas nieokreślony ma zostać zawarta w traktacie reformującym.
The legal basis for funding for an indefinite period is to be enshrined in the Reform Treaty.
Oferta pozostaje otwarta na czas nieokreślony.
The offer will remain open indefinitely.
Który został zawieszony na czas nieokreślony w swoich obowiązkach w FBI.
Who was suspended indefinitely from her position at the F.B.I.
Należy tego dokonać poprzez zawieszenie poboru ceł na czas nieokreślony.
That should be done by means of a suspension of duties for an indefinite period.
Korzystanie z tego produktu jest zatem zatwierdzone na czas nieokreślony.
Therefore, the use of this product shall be authorised for an indefinite period.
Powiedział, że sprawa została odroczona na czas nieokreślony.
He told us it was continued indefinitely.
Wyniki działalności nie stanowią zatem obiektywnego kryterium uzasadniającego różne podstawy opodatkowania ani narzucenie pewnych form organizacji na czas nieokreślony.
The business performance is therefore not an objective criterion justifying different taxation bases or imposing certain forms of incorporation for an indefinite period.
Nie.Ona zostaje tam na czas nieokreślony.
No.She's staying there, indefinitely.
Zostaną przeniesione i ukryte na czas nieokreślony, tak jak wy.
They'll be relocated and hidden out of sight, indefinitely... as will you.
Uprzednio spółka dysponowała tymi nieruchomościami na podstawie umowy dzierżawy zawartej w 1979 r. na czas nieokreślony.
The real estate in question had been formerly held by Air Malta under a lease agreement since 1979 for an indefinite period.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 377. Pasujących: 377. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo