Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na czas określony" na angielski

Wyszukaj na czas określony w: Definicja Synonimy
fixed-term
for a limited time
for a fixed period
on a temporary basis
for a specified period
for a specific period
for a limited duration
for a given period
for the time specified
for a period specified
for a limited period of time
fixed term

Sugestie

Niedawne dane EUROSTATU pokazują, że ilość umów na czas określony i zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w całej UE nie zmniejszyła się, lecz stopniowo rośnie.
Recent EUROSTAT figures show that the amount of fixed-term contracts and part-time employment in the EU as a whole has not decreased but that it is still gradually increasing.
w przypadku zamówień udzielanych na czas określony:
in the case of fixed-term contracts:
Zgody należy udzielić na czas określony, aby umożliwić Komisji dokonanie przeglądu stosowania zwolnienia z podatku transportowego.
In order to enable the Commission to review the exemption from the vehicle tax rules, the agreement should be given for a limited time.
[Okres ochrony] Prawo hodowcy jest przyznawane na czas określony.
(Period of protection) The breeder's right shall be granted for a fixed period.
Właściwy organ w państwie członkowskim odbiorcy udziela zgody na czas określony z możliwością jej zawieszenia lub wycofania w każdym momencie na podstawie uzasadnionych przyczyn.
The competent authority in the Member State of the consignee shall then grant an approval for a fixed period, which is liable to suspension or withdrawal at any time on the basis of a reasoned justification.
Zgadzamy się na uwolnienie środków w wysokości 100 milionów euro na zabezpieczenie tych niewielkich pożyczek na czas określony.
We agree to the release of resources amounting to EUR 100 million for securing these small loans for a fixed period.
Umowy z akredytowanymi asystentami parlamentarnymi zawierane są na czas określony i określają grupę zaszeregowania, w której asystent jest zaklasyfikowany.
The contracts of accredited parliamentary assistants shall be concluded for a fixed period and shall specify the grade in which the assistant is classified.
Ponadto szczególnie wysoki odsetek ludzi (około jedna trzecia wszystkich pracowników) jest nadal zatrudniona na umowy na czas określony.
Moreover, a particularly high share of people (about a third of all workers) is still employed under fixed-term contracts.
Udział umów na czas określony nadal przekracza średnią UE-15, zważywszy że uczestnictwo osób dorosłych w edukacji pozostaje nieznacznie poniżej średniej.
The share of fixed-term contracts continues to exceed the EU-15 average, whereas participation of adults in education and training remains just below average.
Uznają one również, że umowy o pracę na czas określony odpowiadają, w pewnych warunkach, jednocześnie potrzebom pracodawców, jak i pracowników.
They also recognise that fixed-term employment contracts respond, in certain circumstances, to the needs of both employers and workers.
Na ile to możliwe, pracodawcy powinni udzielać istniejącym organom przedstawicielstwa pracowników odpowiednich informacji na temat pracy na czas określony wykonywanej w zakładzie.
As far as possible, employers should give consideration to the provision of appropriate information to existing workers' representative bodies about fixed-term work in the undertaking.
Umów na czas określony nie można zawierać na okresy dłuższe niż pięcioletnie;
'Fixed-term contracts may not be concluded for periods of more than five years;
Wcześniejsze środki nadzoru przyjmuje się na czas określony.
Prior surveillance measures shall have a limited period of validity.
Odstąpienia dokonuje się na czas określony.
The waiver must have a limited period of validity.
Eksperci mogą zostać oddelegowani do EIT na czas określony.
Experts may be seconded to the EIT for a limited period.
Odstępstwo powinno obowiązywać na czas określony.
The derogation should be for a limited period.
Mogłabym się jednak zgodzić, by Parlament przyznał Komisji pole działania na czas określony w przypadku kryzysu.
However, I could live with Parliament granting the Commission scope to act for a limited period in cases of crisis.
Na zasadzie wzajemności Agencja może również przyjmować oficerów łącznikowych oddelegowywanych także przez te państwa trzecie na czas określony.
On a reciprocal basis the Agency may receive liaison officers posted by those third countries also, for a limited period of time.
Pracownicy zatrudnieni na czas określony są bardziej podatni na zmiany sytuacji gospodarczej.
Fixed term employees are more sensitive to the economic situation.
Głównymi powodami zatrudnienia na czas określony jest kształcenie lub szkolenie lub niemożność znalezienia stałej pracy.
The main reasons are that the employed are in education and training or they could not find a permanent job.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 434. Pasujących: 434. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo