Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na drobne kawałki" na angielski

Wyszukaj na drobne kawałki w: Definicja Synonimy
to pieces
to smithereens
into pieces
into tiny pieces
Samobójca zamachowiec wysadził plac na drobne kawałki.
A suicide bomber blew the entire square to pieces.
Że pociąłem go na drobne kawałki
I've cut him to pieces.
Wybiegłem, a on rozbił ją na drobne kawałki o ścianę.
I ran outside, and he had smashed it to smithereens against the wall.
Cóż, to jest to, czego miały znaleźć się przed jedyną osobą, która może powiedzieć nam wysadził się na drobne kawałki.
Well, that's what you were supposed to find out before the only person who could tell us blew himself to smithereens.
Nic więcej nie będziemy mogli zrobić, ale potniemy ich na drobne kawałki.
We will not do anything else, but we will chop them into pieces.
Rozwalisz mnie na drobne kawałki tak jak to zrobiłaś z pilotem, który wcześniej tu siedział?
You'll blast me into pieces like you did the Pilot who used to sit here?
Druga bomba była przynętą by ich zwabić a trzecia, by ich rozerwać na drobne kawałki.
Second bomb was a decoy to lure them in And the third bomb was designed to blow them all to smithereens
Ale to ciało dawno temu zostało poćwiartowane na drobne kawałki.
But his body was cut to pieces and obliterated many years ago, and I cannot restore it.
Tylko pamiętaj... na drobne kawałki.
You just remember... little tiny pieces.
Naważkę kroi się na drobne kawałki i umieszcza w Stomacherze, przy użyciu jałowych narzędzi i stosując technikę aseptyczną.
The test portion shall be cut in small pieces and placed into a stomacher bag, using a sterile instrument and an aseptic technique.
W miejscu rany kość została roztrzaskana na drobne kawałki.
Where this hole is, that's where the bone was shuttered into small fragments.
Podczas badań przewidzianych w ppkt 4.2 i 4.3 powierzchnia odbijająca nie może pęknąć na drobne kawałki.
During the tests provided for in Items 4.2 and 4.3, the reflecting surface shall not shatter.
Raczej łagodny smak "Fourme de Montbrison" jest związany z krojeniem ziaren skrzepu na drobne kawałki.
The rather mild taste of 'Fourme de Montbrison' is linked to the fine cutting of the curd grains.
Do tej pory powinny rozwalić Numer 5 na drobne kawałki
They should have cut Number Five to pieces by now.
Co mogliśmy zrobić, to kotlet ją na drobne kawałki, i rzucić ją na krok po kroku.
What we could do is chop her up into tiny pieces, and throw her over bit by bit.
Niektóre na drobne kawałki.
Some of them crushed into fragments.
Rozszarpał ją na drobne kawałki.
Tore her into tiny pieces.
Może dlatego, że swoje ofiary rozrywał na drobne kawałki.
Maybe it's because he broke his victims into as many pieces as possible.
Jak ruszysz moją córkę, rozerwę cię... na drobne kawałki.
If you ever lay a finger on my daughter again, I will tear you limb from limb.
Nawet jeśli wysadzę cię na drobne kawałki?
In simple terms, of course, this means 'you can't win'.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo