Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na jednakowych warunkach" na angielski

Wyszukaj na jednakowych warunkach w: Definicja Synonimy
on equal terms
under the same conditions
W postępowaniach o udzielenie zamówienia uczestniczyć mogą na jednakowych warunkach wszystkie osoby objęte zakresem stosowania Traktatów oraz wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne zgodnie z przepisami szczegółowymi zawartymi w instrumentach podstawowych regulujących dany sektor współpracy.
Participation in procurement procedures shall be open on equal terms to all persons within the scope of the Treaties and to any other natural or legal person in accordance with the specific provisions in the basic instruments governing the cooperation sector concerned.
Uczestnictwo w procedurach przetargowych w odniesieniu do umów finansowanych przez EFR jest dozwolone na jednakowych warunkach zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 20 załącznika IV do Umowy AKP-WE.
Participation in tendering procedures in respect of contracts financed by the EDF shall be open on equal terms in accordance with the conditions laid down in Article 20 of Annex IV to the ACP-EC Agreement.
Powyższe ma na celu umożliwienie wszystkim państwom członkowskim wzięcia udziału na jednakowych warunkach w systemie stosowania obniżonej stawki do usług pracochłonnych.
This is intended to make it possible for all Member States to take part under the same conditions in the trial of reduced rates for labour-intensive services.
Operacje pobierania i odpowiadające im operacje udzielania pożyczek będą denominowane w tej samej walucie i będą przeprowadzane na jednakowych warunkach odnośnie do spłaty kwot zasadniczych i odsetek.
The borrowing and corresponding lending operations shall be denominated in the same monetary unit and carried out under the same conditions as regards repayment of the principal and interest payments.
wzywa do wprowadzenia pojęcia "inwestora unijnego", które zgodnie z duchem art. 207 TFUE odzwierciedlałoby znaczenie wspierania inwestorów ze wszystkich państw członkowskich na jednakowych warunkach i zapewniałoby im warunki funkcjonowania i ochrony ich inwestycji na jednakowych zasadach;
Calls for the introduction of the term 'EU investor' which would, reflecting the spirit of Article 207 TFEU, underline the significance of promoting investors from all Member States on equal terms, ensuring them conditions of functioning and protection of their investments on equal footing;
Pasażerom lotów w systemie "code-share" (dzielenia oznakowania linii) zapewnia się usługi na jednakowych warunkach.
Services are provided on equal terms to passengers on code shared flights.
Według niego środki naprawcze są niezbędne, aby umożliwić europejskiej twórczości kulturalnej konkurowanie na jednakowych warunkach.
In their view, corrective measures are necessary for European cultural creations to compete on a level playing field.
Przedsiębiorstwa kolejowe wchodzące w zakres art. 2 uzyskają na jednakowych warunkach dostęp do infrastruktury w innych Państwach Członkowskich w celu prowadzenia usług w zakresie międzynarodowego kombinowanego transportu rzeczy.
Railway undertakings within the scope of Article 2 shall be granted acces on equitable conditions to the infrastructure in the other Member States for the purpose of operating international combined transport goods services.
Należy zatem przedłużyć do 31 grudnia 2010 r. stosowanie stawek obniżonych do usług pracochłonnych. Należy również przewidzieć możliwość udziału w tym systemie dla wszystkich państw członkowskich na jednakowych warunkach.
The experiment of reduced rates for labour-intensive services should therefore be extended until 31 December 2010 and it should also be made possible for all Member States to take part in it under the same conditions.
W przypadku tranzytu przez terytorium innych państw członkowskich lub Szwajcarii państwa te w podobny sposób sprawdzają i zatwierdzają, na jednakowych warunkach, szczegóły dotyczące przemieszczenia.
In the event of transit through the territory of other Member States or Switzerland, those States or Switzerland shall likewise examine and approve, in the same conditions, the particulars concerning the transfer.
Posłowie podkreślają, że wszystkie instytucje świadczące usługi medyczne i finansowane z funduszy publicznych powinny zapewniać wysokiej jakości usługi medyczne na jednakowych warunkach.
The collapse of a heap of inert waste in Aberfan, Wales, caused 144 deaths in 1966, and the rupture of a fluorite tailings dam in Stava, Italy, left 268 dead in 1985.
Parlament chce jednak, aby toczące się obecnie renegocjacje dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych były kontynuowane tak, aby przewoźnicy z krajów trzecich mogli zostać stopniowo opodatkowani na jednakowych warunkach z przewoźnikami z UE.
Parliament recognises that emissions trading has the potential to play a role as part of a comprehensive package of measures to address the climate impact of aviation, provided it is appropriately designed.
Toczące się obecnie renegocjacje dwustronnych umów dotyczących usług lotniczych muszą być kontynuowane tak, aby przewoźnicy z krajów trzecich mogli zostać stopniowo opodatkowani na jednakowych warunkach co przewoźnicy z UE.
The ongoing renegotiations of ASAs must meanwhile continue so that third country carriers can gradually be taxed on an equal basis with EU carriers.
Klauzula przekazywania (ang. feed-on clause) może także sprzyjać rozpowszechnianiu technologii, w szczególności gdy w chwili zawierania porozumienia wszyscy licencjobiorcy mają świadomość działania na jednakowych warunkach pod względem technologii, w oparciu o którą odbywa się produkcja.
A feed-on clause may also promote the dissemination of technology, in particular when each licensee knows at the time of contracting that it will be on an equal footing with other licensees in terms of the technology on the basis of which it is producing.
mając na uwadze, że w konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wyraźnie stwierdzono, że przeszkody utrudniające uczestnictwo osób z dysfunkcjami w życiu społecznym na jednakowych warunkach mogą wynikać z postaw ludzkich lub względów środowiskowych,
whereas the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities makes clear that the barriers which hinder persons with impairments participating in society on an equal basis can be attitudinal as well as environmental,
Posłowie podkreślają, że wszystkie instytucje świadczące usługi medyczne i finansowane z funduszy publicznych powinny zapewniać wysokiej jakości usługi medyczne na jednakowych warunkach.
Prevention and early diagnosis of damage to the eyes, together with the prevention of long-term health dangers, are the key aims of the directive, which lays down exposure limit values and requires employers to carry out risk assessments.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo