Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na jej rzecz" na angielski

Wyszukaj na jej rzecz w: Definicja Synonimy
on his behalf
on its behalf
on behalf
b) wykorzystane do użytku handlowego przez tę osobę lub na jej rzecz; oraz
(b) used for commercial purposes by such a person or on his behalf; and
również za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz,
including through any other person acting in his name or on his behalf,
przez samą spółkę przejmowaną lub przez osobę działającą w imieniu własnym, ale na jej rzecz.
by the company being acquired itself or through a person acting in his own name but on its behalf.
Zdaniem Francji duża część obrotów przeznaczona na działalność badawczą jest wyraźnym wskaźnikiem braku przewagi konkurencyjnej, którą spółka Axens czerpałaby z prac badawczych wykonanych na jej rzecz przez IFP.
In France's view, the high share of its turnover devoted to research activities is a strong indicator of the absence of any competitive advantage derived by Axens from the research work carried out on its behalf by IFP.
Jednakże w przypadku, gdy przyjęcie zgłoszenia celnego nakłada na określoną osobę szczególne obowiązki, zgłoszenie jest dokonywane przez tę osobę lub na jej rzecz.
However, where acceptance of a customs declaration imposes particular obligations on a specific person, the declaration must be made by that person or on his behalf.
Żadne akcje w spółce przejmującej nie są wymieniane na akcje w spółce przejmowanej, posiadane albo: a) przez samą spółkę przejmującą albo przez osobę działającą w imieniu własnym, ale na jej rzecz;
No shares in the acquiring company shall be exchanged for shares in the company being acquired held either: (a) by the acquiring company itself or through a person acting in his own name but on its behalf;
Zobowiązanie do zwrotu kosztów ma formę dokumentu nakładającego na osobę znajdującą się w kłopotach obowiązek spłaty rządowi Państwa Członkowskiego, którego jest ona obywatelem, wszystkich poniesionych na jej rzecz wydatków i wypłaconej jej gotówki oraz wszelkich obciążających ją opłat.
The undertaking to repay shall take the form of a document requiring the distressed national to repay to the Government of the Member State of which he is a national any costs incurred on his behalf or money paid to him, plus any applicable fee.
HCz jest właścicielem 14 spółek zależnych, które świadczą na jej rzecz dodatkowe usługi.
HCz owns 14 subsidiaries which provide it with additional services.
musi angażować młodzież w zarządzanie działaniami realizowanymi na jej rzecz.
it must involve the young people in managing the activities conducted for their benefit.
Z należności celnych przywozowych zwolnione jest wyposażenie przywożone do celów niehandlowych przez instytucję lub organizację naukową mającą swoją siedzibę poza Wspólnotą lub na jej rzecz.
Equipment imported for non-commercial purposes by or on behalf of a scientific research establishment or organisation based outside the Community shall be admitted free of import duties.
Deklaracja skrócona do czasowego składowania jest składana przez osobę przedstawiającą towary lub na jej rzecz nie później niż w chwili przedstawiania.
The summary declaration for temporary storage shall be lodged by or on behalf of the person presenting the goods no later than at the time of presentation.
Pan komisarz Piebalgs niewątpliwie będzie chciał coś powiedzieć w tej sprawie, gdyż wykazał ogromne zaangażowanie na jej rzecz na początku swojego urzędowania.
Mr Piebalgs will undoubtedly have something to say about this, as he showed such commitment to this issue at the start of his term in office.
Cieszę się, że mogę poprzeć tę dyrektywę oraz że uczestniczyłem w kampanii na jej rzecz z trzech powodów.
I am delighted to be supporting it and have campaigned for this directive for three reasons.
Mleczarnia przekaże całą kwotę pomocy producentom lub grupom producentów z niej korzystających nie później niż 15 dnia od daty dokonania płatności na jej rzecz.
The dairy shall transfer the entire aid amount to the benefiting producers or producer groups no later than the 15th day following that on which payment was made to it.
Air France informuje, że zakres usług obsługi naziemnej wykonywanych na jej rzecz w Pau jest sformalizowany w umowie.
Air France indicates that the groundhandling service provided to it at Pau airport is the subject of a formal contract.
Transakcje płatności w formie akcji, w ramach których jednostka przekazuje własne instrumenty kapitałowe jako wynagrodzenie za świadczone na jej rzecz usługi, należy ujmować jako rozliczane w instrumentach kapitałowych.
Share-based payment transactions in which an entity receives services as consideration for its own equity instruments shall be accounted for as equity-settled.
Komitet ds. Współpracy powinien określić, zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b) Umowy, zasady przekazywania Republice San Marino należności celnych przywozowych pobranych na jej rzecz.
The Cooperation Committee is to decide, in accordance with Article 8(3)(b) of the Agreement, on the arrangements for making available to the Republic of San Marino the import duties collected for its account.
Niniejszy przepis nie ma zastosowania, jeżeli osoba nieuprawniona do wzoru wspólnotowego działała w złej wierze w czasie, kiedy wzór został zgłoszony, ujawniony lub przeniesiony na jej rzecz.
This provision shall not apply if the person who is not entitled to the Community design was acting in bad faith at the time when such design was applied for or disclosed or was assigned to him.
Spółka BSCA wzywa Komisję do zamknięcia postępowania z uwagi na brak pomocy państwa udzielonej na jej rzecz lub na rzecz jej partnerów handlowych.
BSCA calls on the Commission to close its investigation due to the absence of any State aid granted to itself or its trading partners.
zaleca, aby w celu zapewnienia bardziej skutecznego poziomu ochrony państwa członkowskie przyznały stowarzyszeniom, organizacjom i innym podmiotom prawnym uprawnienia do podejmowania kroków prawnych, w tym w imieniu ofiary lub na jej rzecz;
Recommends that, in order to provide a more effective level of protection, Member States should empower associations, organisations and other legal entities to engage in legal proceedings, including on behalf or in support of any victim;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo