Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na podstawie" na angielski

Sugestie

Księgowy jest wybierany przez instytucję na podstawie swoich szczególnych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem lub równoważnym doświadczeniem zawodowym.
The accounting officer shall be chosen by the institution on the grounds of his particular competence as evidenced by diplomas or by equivalent professional experience.
Wnioski o zatwierdzenie można składać na podstawie obydwu artykułów.
Applications for authorisation are made on the basis of both Articles.
Komisja sporządza sprawozdanie Wspólnoty na podstawie sprawozdań państw członkowskich.
The Commission shall compile a Community report on the basis of the reports of the Member States.
Cena eksportowa została zatem ustalona na podstawie ceny odsprzedaży niezależnym klientom we Wspólnocie.
Therefore, the export price was established on the basis of the resale prices to independent customers in the Community.
Fakt ten należy uwzględnić przy obliczaniu refundacji na podstawie analizy chemicznej.
This should be taken into account when refunds are calculated on the basis of chemical analysis.
Udział ten obliczono na podstawie zweryfikowanych danych.
This share was calculated on the basis of verified data.
Program bada odpowiednie gatunki wskazane na podstawie wyników wcześniejszych badań.
The programme shall test the relevant indicator species on the basis of previous findings.
Obecnie w wielu przypadkach Parlament może skontrolować część działania na podstawie otrzymanych sprawozdań finansowych.
In several cases, today, it is the case that part of an action can be scrutinised by the European Parliament on the basis of financial statements received.
GMO są poddawane ocenie na podstawie danych przedstawionych przez wnioskodawcę.
GMOs are evaluated on the basis of data submitted by the applicant.
Średnie zbiory są określane na podstawie deklaracji zbiorów.
The average yield shall be determined on the basis of the harvest declarations.
Komisja regularnie przygotowuje zestawienie przekazywanych informacji na podstawie wkładu państw członkowskich.
A compilation of the information transmitted shall be prepared regularly by the Commission on the basis of the contributions by Member States.
Wyliczany na podstawie kawałków bez wchłoniętej wody obcej.
Calculated on the basis of the cut, exclusive of absorbed extraneous water.
Przychody te należy obliczyć na podstawie cen faktycznie zapłaconych przez MVM.
These revenues are to be computed on the basis of the prices actually paid by MVM.
ABI obliczył taki procent na podstawie bilansu PI.
ABI calculates the 94 % increase on the basis of PI's annual balance sheets.
Symulację należy przeprowadzić na podstawie krótkookresowych kosztów krańcowych danej elektrowni.
The simulation should be carried out on the basis of the short run marginal costs of the generation units concerned.
Projekt oceniono na podstawie wcześniejszych wielosektorowych zasad ramowych z 2002 r.
This was assessed on the basis of the previous Multisectoral Framework from 2002.
Odgraniczenie medialnych usług audiowizualnych na podstawie odpowiedzialności redakcyjnej i aspektu ekonomicznego.
Definition of audiovisual media services on the basis of editorial responsibility and the economic element.
Członkowie są mianowani przez Komisję na podstawie wniosków Komitetu Identyfikacyjnego.
They shall be appointed by the Commission on the basis of proposals from an Identification Committee.
Absolutorium można udzielić jedynie na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Discharge can only be granted on the basis of an external audit carried out by the European Court of Auditors.
Współczynniki te są określane na podstawie testów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie przetwarzającym.
The coefficients shall be established on the basis of tests carried out in the processor's undertaking.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41116. Pasujących: 41116. Czas odpowiedzi: 369 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo