Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na powierzchni planety" na angielski

on the planet's surface
on the planet surface
on the surface of the planet
Muszę coś załatwić na powierzchni planety.
I have an errand on the planet's surface.
Nie wykryłam żadnej kolejnej technologii na powierzchni planety.
I'm detecting no further technology on the planet's surface.
Czujniki wykrywają oczekiwaną liczbę ludzi na powierzchni planety.
Sensors report the expected number of humans on the planet surface.
Jakaś naturalna immunizacja chroni każdego na powierzchni planety.
There's some natural immunization that protects everyone on the planet surface.
Ja ich poszukam na powierzchni planety.
I'll scan for them on the planet's surface.
Nadal nie wykrywam żadnej aktywności na powierzchni planety.
Still can't detect any activity on the planet surface.
Zlokalizowaliśmy formy życia na powierzchni planety, pani senator.
We've located clusters of life-forms on the planet's surface, senator.
Zdecydowanie lepsze od rodzaju śmierci jak mieli byśmy na powierzchni planety.
Infinitely preferable to the kind of death we'd have on the planet's surface.
Jego ojciec mówił, że chłopiec został zasymilowany na powierzchni planety.
Icheb's father told me the boy was assimilated on the planet's surface.
Jestem cały i zdrowy na powierzchni planety.
I'm alive and well on the planet's surface.
Nasza misja to określenie możliwości założenia kopalni na powierzchni planety.
Our mission is to determine the feasibility of establishing a mining operation on the planet's surface.
Aby to odkryć, sonda musiała wylądować na powierzchni planety.
To find out, a probe had to land on the planet's surface.
Być może ostatnie życie na Marsie pozostawiło ślady zamknięte w skałach na powierzchni planety.
Perhaps the last life on Mars left its traces locked inside rocks on the planet's surface.
Wysyłamy na dół grupę zwiadowczą, unikając kontaktu z wszelkim inteligentnym życiem na powierzchni planety.
We send down a general survey party, avoiding contact of all intelligent life on the planet surface.
Spotkajmy się na powierzchni planety, aby to przedyskutować.
Let us meet on the planet surface and discuss.
Jeśli będziemy próbowali wylądować na powierzchni planety, nasz statek natychmiast imploduje.
If we attempted to land on the planet's surface, our ship would immediately implode.
Mija właśnie 32 minuty odkąd straciliśmy kontakt z trzema członkami naszej załogi na powierzchni planety.
It is now 32 minutes since our last contact with the three members of our crew on the planet surface.
Komandorze, wiem że był pan na powierzchni planety.
Commander, I know what transpired on the planet's surface.
Grupa pierwsza zajęła już pozycje na powierzchni planety.
Group One is already in position on the planet's surface.
Powiedz, że otrzymałeś rozkazy przed przekroczeniem granicy, gdy byłeś na powierzchni planety.
Tell them you got the message before you crossed the threshold when you were on the planet's surface.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 78. Pasujących: 78. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo