Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na powierzchni wody" na angielski

on the water surface
on the surface of water
above the water
on the surface of the water
float
on the sea surface
at the surface of the water
Dzięki wysiłkom inżynierów radiotelefon unosi się na wodzie i jest widoczny na powierzchni wody.
Through meticulous engineering, the radio floats and is visible on the water surface.
Życie jest wieczne przepływu rzeki, a my po prostu nie są duże zawirowania na powierzchni wody.
Life is eternal flow of the river, and we are not only a great twist on the water surface.
Cząsteczki na powierzchni wody wykazują silne właściwości kohezyjne.
Molecules on the surface of water exhibit strong cohesive properties.
Patyk wrzucony do rzeki płynie z prądem wody. Papierowa łódka płynie na powierzchni wody.
A stick thrown into a river flows down and is carried away by the currents of water. A paper boat floats on the surface of water.
Ponieważ produkt jest wystarczająco bezpieczny, aby utrzymywać dziecko na powierzchni wody, jest klasyfikowany do kodu CN 95062900.
Since the product is safe enough to hold a child above the water it is classifiable under CN code 95062900.
unosiliśmy się na powierzchni wody i wtedy zamachał ogonem i wznieśliśmy się ponad fale, skały i wylądowaliśmy bezpiecznie na tej małej plaży.
hovering above the water, And then he swooshed his tail and we flew out over the waves, and over the rocks, and we landed safely on this little beach.
Kiedy spojrzałem na niebo, Widziałam, jak maszyna spadła i dźwiękowy hit na powierzchni wody.
When I looked to the sky, I could see, as the machine tumbled and audible hit on the water surface.
Jest ważne jednakże, żeby to stężenie w żaden sposób nie zakłócało systemu badania (np. warstwa substancji na powierzchni wody zapobiegająca utlenianiu wody itp.).
It is important, however, that this concentration will not otherwise disturb the test system (e.g. film of the substance on the water surface preventing the oxygenation of the water, etc.).
Jak o, obszarze sportów wodnych "w dół poziomu" do zbadania - zamiast żeglarstwo- lub do slajdów łodzi w związku z kajakiem na powierzchni wody.
How about, a water sports area "down a level" to explore - instead of sailing- or to slide the boat in view from a canoe on the water surface.
Każda jagoda posiada cztery komory powietrzne, dzięki którym unosi się na powierzchni wody. Ze zbieranej w ten sposób żurawiny produkowane są soki, dżemy, marmolady, galaretki, sosy i proszek.
Each berry has four air chambers so it can swim on the water surface. Wet-picked berries are used to produce juice, jelly, sauces or powder.
Niskie napięcie powierzchniowe silikonowej warstwy uniemożliwia larwom komarów oddychanie, a samicom komarów składanie jaj na powierzchni wody, przez co wiele owadów tonie podczas próby złożenia jaj.
The low surface tension of the silicone film prevents mosquito larvae from breathing as well as female mosquitoes from depositing their eggs on the water surface, drowning many of them in the attempt.
(Bez ratownictwa nurkowego - tylko na powierzchni wody).
(No diving only surface rescue).
One zaczęły się tutaj, od kolonii żywych skamieniałości, bakterii żyjących na powierzchni wody, zwanych stromatolitami.
It begins here, with a colony of living fossils, bacteria who live at the surface of the ocean, called stromatolites.
No. Iwayama kto płynie na powierzchni wody
No. Iwayama who floats on surface of the water
Jest niczym wielki marmurowy nagrobek... na powierzchni wody.
Like a great marble tombstone, he is, afloat.
Ale jak do tej pory nie ma pęcherzyków powietrza na powierzchni wody.
But as far as I can see there are no bubbles on the surface of the water.
Połowa pokoi posiada wspaniały widok na powierzchni wody Słoneczne Jeziora. Istnieje także niepełnosprawnych pokoju i hotelu winda.
Half of the rooms have magnificent views of the water area Sunny Lakes. There is also a disabled room and the hotel elevator.
Spójrz na fale na powierzchni wody.
Wiemy, że głowa waży między pięć a 5,9 kilograma, będzie pływała na powierzchni wody.
We know that the head is between five and 5.9 kilograms, which would be visible at water level.
600- 2000 luksów (mierzone na powierzchni wody)
600 to 2000 lux (Measured at Water Surface)
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 71. Pasujących: 71. Czas odpowiedzi: 164 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo