Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na powierzchni ziemi" na angielski

on the earth's surface
at the earth's surface
above ground
on the face of the earth
on the surface of the earth
on the surface of Earth
above-ground
W skafandrze, mogą one oddychać tlenem, co wdychamy w dół na powierzchni ziemi.
Inside the suit, they can breathe in oxygen, which we breathe down on the earth's surface.
Niektóre cząstki osadzają się wraz z opadami deszczu lub śniegu lub po prostu osiadają na powierzchni ziemi.
Some of the particles deposit with rain and snow or simply land on the Earth's surface.
Dane z satelity TOMS 7, tu przedstawione, pokazują roczną średnią promieniowania ultrafioletowego na powierzchni Ziemi.
The TOMS 7 satellite data, shown here, show the annual average ultraviolet radiation at the Earth's surface.
(670.5) 58:7.3 Skały z tej dawnej epoki znajdują się teraz na powierzchni Ziemi albo tuż pod jej powierzchnią, na około jednej ósmej obecnego obszaru lądów.
58:7.3 (670.5) The rocks of this olden age are now at the earth's surface, or very near the surface, over about one eighth of the present land area.
Dziś składujemy odpady na powierzchni ziemi w basenach z wodą.
So we are storing the waste today above ground in water pools.
Świat na powierzchni ziemi jest niestabilny.
The world above ground is unstable.
Co dzieje się, gdy kwas azotowy osadza się na powierzchni ziemi?
What happens if nitric acid is deposited on the earth's surface?
Po prostu nie można zagwarantować stabilnych warunków na powierzchni ziemi na przykład... na powiedzmy... na 100 lat, nie mówiąc już o tysiącach lat.
You just can't guarantee stable conditions above ground for instance... for well... for one hundred years, let alone thousands of years.
Nie został zrobiony nigdzie na powierzchni Ziemi.
This wasn't made anywhere on the Earth's surface.
Tutaj na powierzchni Ziemi chronieni jesteśmy przed intensywnym wiatrem słonecznym, który uderza w naszą planetę, ponieważ Ziemia posiada naturalną tarczę, ktora odbija większość wiatru słonecznego wokół niej.
Down here on the Earth's surface, we're protected from that intense solar wind that's battering our planet because the Earth has a natural shield that deflects most of the solar wind around it.
Nieskonsolidowany materiał składający się z nagromadzenia cząstek transportowanych lub naniesionych przez powietrze, wodę lub lód, albo który nagromadził się w wyniku działania innych czynników naturalnych, takich jak wytrącanie się z roztworu chemicznego, i który tworzy warstwy na powierzchni Ziemi.
Unconsolidated material consisting of an aggregation of particles transported or deposited by air, water or ice, or that accumulated by other natural agents, such as chemical precipitation, and that forms in layers on the Earth's surface.
(673.1) 59:1.1 W początkach tego okresu, względnego spokoju na powierzchni Ziemi, życie ogranicza się do różnorodnych mórz śródlądowych i do linii brzegowej oceanów; nie wykształciła się jeszcze żadna forma organizmów lądowych.
59:1.1 (673.1) By the dawn of this period of relative quiet on the earth's surface, life is confined to the various inland seas and the oceanic shore line; as yet no form of land organism has evolved.
Innymi słowy, kiedy sygnał wahania dielektrycznego występuje... na powierzchni ziemi... plazma na niebie jest przyciągana do ziemi.
In other words, when a sign of fluctuation of dielectric charge occurs on the earth's surface, the plasma in the sky above is induced to the ground.
Wyjaśnia to w najlepszy sposób znaczną erocję form skalnych na powierzchni ziemi.
Catastrophic events best explain the great erosionary formations on the earth's surface.
Phil, jesteś ostatnim mężczyzną na powierzchni ziemi.
Phil, you're the last man on the face of the Earth.
To najbogatsze źródła energii na powierzchni ziemi.
They're the richest source of energy on the face of the Earth.
Seahawk (helikopter) ciagle szuka cieplnych anomalii na powierzchni ziemi.
The Seahawk's still searching for thermal anomalies on the ground surface.
"hałda" oznacza obiekt inżynieryjny do składowania stałych odpadów na powierzchni ziemi;
"heap" means an engineered facility for the deposit of solid waste on the surface;
R 10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści w rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
R 10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
Prawdopodobnie na powierzchni ziemi, aby to mogło zatrzymać unoszące się do góry spaliny.
Probably above the ground, so that it could trap the rising exhaust.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 103. Pasujących: 103. Czas odpowiedzi: 174 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo