Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na poziomie kraju" na angielski

Wyszukaj na poziomie kraju w: Definicja Synonimy
at national level
at State level
State-level
d) działania podjęte na poziomie kraju.
(d) measures taken at national level.
Plantacje winorośli według klasy wielkości na poziomie kraju
Wine-grower holdings by size class at national level
Wdrożenie na poziomie kraju kompleksowej strategii w dziedzinie rolnictwa.
Implement the comprehensive agricultural strategy at State level.
Wdrożenie w systemie statystycznym umowy między częściami składowymi kraju w sprawie usprawnienia działalności centralnej agencji statystycznej Bośni i Hercegowiny oraz poszerzenie zasięgu badań statystycznych i poprawa ich jakości, w szczególności na poziomie kraju.
Implement the agreement between the Entities in the statistical system on improvement of the work of the Central Statistical Agency in Bosnia and Herzegovina and improve the range and quality of statistics, in particular at State level.
Niezwłoczne przyjęcie obecnie proponowanej strategii na poziomie kraju dotyczącej MŚP oraz rozpoczęcie wykonywania priorytetowych działań.
Adopt without further delay the currently proposed State-level SME strategy and start implementation of the prioritised actions.
Stworzenie na poziomie kraju Urzędu ds. Narkotyków.
Establish a State-level office for narcotics.
Powierzchnia według klas wiekowych i klas zagęszczenia dla każdego z gatunków na poziomie kraju
Area by age and density classes for each species at national level
Należy monitorować wprowadzanie w życie podatku VAT na poziomie kraju oraz nadal rozwijać strategie pobierania i kontroli podatków w celu stopniowego zmniejszania poziomu oszustw podatkowych zarówno w zakresie podatków pośrednich jak i bezpośrednich.
Monitor the implementation of State-level VAT and continue to develop collection and control strategies to reduce progressively the level of tax fraud for both direct and indirect taxation.
Państwa członkowskie prowadzące badania reprezentacyjne w celu uzyskania statystyk dotyczących upraw trwałych podejmują wszystkie kroki niezbędne w celu zapewnienia, aby współczynnik zmienności danych nie przekraczał na poziomie kraju 3% dla powierzchni obsadzonej dla każdej z upraw, o których mowa w
Member States conducting sample surveys in order to obtain statistics on permanent crops shall take all necessary steps to ensure that the coefficient of variation of the data shall not exceed, at national level, 3 % for the planted area for each of the crops referred to in
Artykuł 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 wymaga, aby powaga problemów strukturalnych na poziomie kraju określana była na podstawie wskaźnika całkowitego bezrobocia, a poza regionami kwalifikującymi się do celu 1 - bezrobocia długotrwałego.
Whereas Article 4(2)(b) of Regulation (EC) No 1260/1999 requires the severity of the structural problems at national level to be assessed on the basis of total unemployment and long-term unemployment outside the regions eligible under Objective 1;
Dane przekazywane przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki wskazują liczbę banknotów (wolumen), zagregowaną na poziomie kraju oraz w podziale na nominały.
Data are reported by cash handlers in terms of pieces (volume), aggregated at national level and broken down by euro banknote denomination.
Zapewnienie stałego postępu w przejmowaniu pełnej odpowiedzialności na poziomie kraju za tworzenie polityk i proces podejmowania decyzji.
Ensure continued progress in taking full national responsibility for policy formulation and decision-making.
Koszty ocenia się na poziomie kraju.
Costs shall be assessed at country level.
To dzieje się na poziomie kraju.
That is really done in the countries.
Przyjęcie odpowiednich przepisów umożliwiających reformę policji na poziomie kraju i jego części składowych zgodnie z trzema zasadami UE oraz rozpoczęcie tej reformy.
Adopt and begin to implement police reform legislation at State and Entity levels in line with the three EU principles.
Należy zapewnić, by nowe ministerstwa i instytucje stworzone na poziomie kraju na podstawie ustawy w sprawie ministerstw z 2002 r. działały sprawnie.
Ensure that new State ministries and institutions created by the 2002 Law on the Council of Ministers become properly operational.
Należy wykazać, że polityki dotyczące azylu i migracji na poziomie kraju są skutecznie zarządzane oraz monitorować przeprowadzane działania i sporządzać sprawozdania na ich temat.
Demonstrate effective national management of asylum and migration policies and monitor and report on operations.
Odpowiedzialność rządu Należy podejmować działania w celu przejęcia pełnej odpowiedzialności na poziomie kraju za tworzenie polityk, planowanie strategiczne i proces podejmowania decyzji.
Assume responsibility for government Work towards full national responsibility for policy formulation, strategic planning and decision making.
Przyjęcie całego niezbędnego prawodawstwa w zakresie państwowego radia i telewizji na poziomie kraju i tworzących je podmiotów oraz rozpoczęcie wdrażania go.
Adopt all the necessary public broadcasting legislation at State and entity level and start its implementation.
Przekazywanie decydentom i konsumentom informacji na temat zachowania konsumpcyjnego na różnych poziomach, tj. na poziomie kraju, subregionu, przedsiębiorstwa.
Provide information to decision makers and consumers on consumption behavior on different levels i.e. country level, sub-regional, company.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo