Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na rzecz" na angielski

Sugestie

1442
874
589
552
Ponadto istnieje potrzeba działania na rzecz skutecznego stosowania wspólnotowych procedur inspekcji.
Moreover, there is a need to work towards the effective application of Community inspection procedures.
Szczególną uwagę poświęca się postępowi na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
Particular attention shall be given to progress made towards achieving the Millennium Development Goals.
Kontynuowanie wysiłków na rzecz pojednania obywateli zamieszkujących region.
Pursue efforts aimed at reconciliation among citizens in the region.
Obecne zapisy traktatu zawierają obowiązek działania na rzecz równouprawnienia.
Existing treaty provisions contain an obligation to work towards equality between women and men.
Prowadze kampanie na rzecz reelekcji prezydenta.
I'm running a campaign for the re-election of the President.
Program na rzecz młodzieży dotyczy również mobilności.
The Youth Programme is also concerned for mobility purposes.
Komisja może przeprowadzić audyty wdrażania programów na rzecz dostosowania floty.
The Commission may perform audits on the implementation of the Fleet Adaptation Schemes.
Wspiera polityki i programy na rzecz równości w poszczególnych państwach członkowskich.
It supports policies and programmes focusing on equality in the various Member States.
Unia Europejska zapewnia wsparcie logistyczne i finansowe na rzecz rozwoju szczepionek.
The European Union shall provide practical and financial assistance in the development of vaccines.
Niniejsza dyrektywa powinna przynajmniej umożliwić krajową politykę na rzecz wrażliwych odbiorców.
At the very least, this Directive should allow national policies in favour of vulnerable customers.
Komisja gwarantuje zewnętrzną i niezależną ocenę działania na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego.
The Commission shall ensure the external and independent evaluation of the European Heritage Label action.
Ważne będą także działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
Measures in support of greater energy efficiency were also crucial, he stressed.
Strony współpracują na rzecz rozwoju sektora usług rynkowych w Republice Tadżykistanu.
The Parties shall cooperate with the aim of developing a market-oriented service sector in the Republic of Tajikistan.
Nie chcemy poświęcać starych priorytetów na rzecz realizacji nowych.
We do not want to sacrifice the old priorities in order to implement new ones.
Chciałabym jednak zwrócić uwagę na rzecz następującą.
I should like to point out the following, however.
Musimy podjąć natychmiastowe, wspólne działania na rzecz ofiar.
We must take immediate, concerted action to support the victims.
Należy wspierać działania na rzecz przemysłu związanego z kulturą.
Action favouring the industry that is linked to culture should be supported.
Konieczne są także determinacja i zaangażowanie na rzecz wdrażania prawa europejskiego.
Also needed are determination and involvement in the matter of introducing European law.
Takie jest zaangażowanie Europy na rzecz Bałkanów Zachodnich.
This is Europe's commitment with regard to the Western Balkans.
Argumenty na rzecz wniosku padły z wielu stron.
I think that the arguments in favour of the proposal have come from many sides.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33986. Pasujących: 33986. Czas odpowiedzi: 431 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo