Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na szeroką skalę" na angielski

Wyszukaj na szeroką skalę w: Definicja Synonimy
large-scale
on a large scale
on a wide scale
in large numbers
on a huge scale
on a broad scale
on a grand scale
widespread
extensive
wide-ranging
widely

Sugestie

Europejscy producenci mleka nie mogą ponosić strat w wyniku zakrojonych na szeroką skalę wahań cen.
European dairy producers cannot endure the losses caused by large-scale price volatility.
Wynikające z tego ubóstwo tego regionu może być również bezpośrednio powiązane z migracją na szeroką skalę.
The resultant impoverishment in the region can also be linked directly to large-scale migration.
Wprowadzenie tych urządzeń na szeroką skalę może przynieść korzyści dla konsumentów ze względu na ceny, wydajność zużycia oraz bezpieczeństwo energetyczne.
Introduction of these systems on a large scale can bring benefits for consumers in terms of price, efficiency of use and energy security.
Poza reformą architektury nadzoru finansowego, UE aktualnie podejmuje przegląd swych ram przepisów finansowych, by wyciągnąć wnioski z kryzysu, do jakiego doszło na szeroką skalę.
In addition to the reform of the supervisory architecture, the EU is currently undertaking a revision of its financial regulatory framework to draw lessons from the crisis on a large scale.
Ten rodzaj przemocy jest powszechny na szeroką skalę.
This kind of violence is prevalent on a wide scale.
Wreszcie, panie komisarzu, proszę niezwłocznie i na szeroką skalę rozpowszechnić treść rozporządzenia, aby wszyscy pasażerowie połączeń kolejowych byli szybko poinformowani o prawach, jakie obecnie nabyli.
Lastly, Commissioner, please publicise the content of the regulation promptly and on a wide scale so that all rail passengers are properly informed of the rights they have now acquired.
Łączenie danych i procesów biologicznych: gromadzenie danych na szeroką skalę, biologia systemów.
Integrating biological data and processes: large-scale data gathering, systems biology.
Badania skutków długoterminowych i na szeroką skalę.
To study the long-term and large-scale effects.
Laboratoria Krajowe muszą posiadać wyposażenie i umiejętności umożliwiające prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę przeglądowych badań serologicznych.
National Laboratories must be equipped and skilled for large-scale serological surveillance.
Usuwanie przeszkód we wprowadzaniu na szeroką skalę rozproszonych i odnawialnych źródeł energii i ich skutecznej integracji.
To remove obstacles to the large-scale deployment and effective integration of distributed and renewable energy sources.
Nadrzędnym celem tej dyrektywy jest zwalczanie zakrojonych na szeroką skalę ataków pochodzących z Unii Europejskiej i/lub ją dotykających.
The overall goal of the directive is to combat large-scale attacks originating from and/or targeting the European Union.
W tym zakresie władze mojego kraju przeprowadziły na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy zakrojone na szeroką skalę działania w celu wyeliminowania korupcji dotyczącej ceł.
In this regard, the country's authorities have carried out large-scale actions during the last two months, aimed at eradicating customs corruption.
Inny temat to działalność inwestycyjna na szeroką skalę, mająca na celu zapewnienie lepszych połączeń transportowych w regionie i jego połączenie z sąsiednimi regionami.
Another topic includes large-scale investment activities aimed at ensuring better transport links within the region and its connection with the neighbouring regions.
Problemy techniczne, które obserwujemy oraz opracowanie tych baz danych na szeroką skalę nie wzbudzają większego zaufania.
The technical problems we are seeing, and the development of these large-scale databases, do not inspire wider confidence.
Chciałbym jasno stwierdzić, że rząd hiszpański uczestniczy w praktyce, która systematycznie wiąże się ze złym traktowaniem własnych obywateli, niszczeniem środowiska i korupcją na szeroką skalę.
I want to make it clear that the Spanish Government participates in a practice that is systematically linked to mistreatment of its citizens, destruction of the environment and large-scale corruption.
Celem chińskiego kokietowania Afryki jest nie tylko współpraca wojskowa, ważne strategicznie surowce, inwestycje na szeroką skalę i stworzenie olbrzymiego rynku dla chińskich produktów; chodzi również o budowanie infrastruktury.
The Chinese courtship with Africa is not just about military cooperation, strategically important raw materials, large-scale investment and the creation of an enormous market for Chinese products; it is also about building infrastructure.
Elektryczność wydaje się być obiecująca, ale technologia musi dowieść swojej przydatności, zanim zostanie gospodarczo wykorzystana na szeroką skalę.
Electricity is promising, but the technology must prove its worth before it can be applied commercially on a large scale.
Nie wiemy jeszcze, czy ten potencjał może zostać zastosowany na szeroką skalę, ale powinniśmy spróbować skorzystać z oferowanych możliwości.
We do not know whether its potential can be implemented on a large scale, but we should make the most of the opportunity.
Wiem, to symulacja na szeroką skalę.
I know, simulation's ramified.
Ci kolesie działają na szeroką skalę.
Those guys are on full-scale manoeuvres.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 426. Pasujących: 426. Czas odpowiedzi: 91 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo