Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na takich samych warunkach" na angielski

Wyszukaj na takich samych warunkach w: Definicja Synonimy
under the same conditions
on equal terms
on the same conditions
at the same conditions
in the same terms
to the same conditions
under equivalent conditions
on the same terms and conditions
Tą samą większością głosów i na takich samych warunkach wybiera się dwóch wiceprzewodniczących.
Two vice-chairpersons shall be elected by the same majority and under the same conditions.
Urzędnik ESDZ może być przeniesiony do Rady lub Komisji na takich samych warunkach.
An EEAS official may be transferred to the Council or the Commission under the same conditions.
Nasz rząd umożliwił im dostęp do pracy, opieki medycznej i oświaty na takich samych warunkach jak pozostałym obywatelom.
Our government provided them with access to work, medical assistance and education on equal terms with all other citizens.
[30]Zrzeszenia lub podmioty reprezentujące producentów powinny zapewnić wszystkim producentom, na takich samych warunkach, dostęp do działań reklamowych.
[30]The associations and bodies representing producers must ensure access for all producers to advertising measures on equal terms.
Zgodnie z 2 PDLV [91] tego rodzaju operatorzy pocztowi zobowiązani są do udostępnienia wszystkim użytkownikom usług na takich samych warunkach.
Pursuant to 2 PDLV [91], such an operator has to offer its services on the same conditions to all users.
W związku z tym należy zbadać, czy działający na rynku kapitałowym inwestor przyznałby bankowi Sachsen LB linię kredytową na takich samych warunkach, jak uczyniła to wspomniana wcześniej grupa banków poolingowych.
It is therefore appropriate to analyse whether a market economy investor would have granted the credit facility to Sachsen LB on the same conditions as the banking pool.
Wszyscy producenci i odbiorcy etylenu będą mogli korzystać z rurociągu na takich samych warunkach.
Any producer and user of ethylene will have access to the pipeline under the same conditions.
Państwa Członkowskie zapewniają małoletnim dostęp do systemu oświaty na takich samych warunkach, jak własnym obywatelom.
Member States shall ensure that minors have access to the educational system under the same conditions as nationals.
AMS utrzymuje, że CCIPB zakupiła przestrzeń reklamową na takich samych warunkach, jak klienci prywatni.
AMS claims that the CCIPB purchased advertising space under the same conditions as private customers.
Wymagania te wchodzą w życie jednocześnie i zostają uchylone na takich samych warunkach we wszystkich państwach członkowskich.
They shall enter into force at the same time and shall be annulled under the same conditions in all Member States.
Te dodatkowe pojazdy mogą być wykorzystywane wyłącznie na takich samych warunkach, jak określono w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 3.
These additional vehicles may only be used under the same conditions as set out in the authorisation referred to in paragraph 3.
Należy unikać nadużyć poprzez zobowiązanie operatora do korzystania z dodatkowych pojazdów na takich samych warunkach, jak przewidziano w ust. 3.
Abuse should be avoided by obliging the operator to use the additional vehicles under the same conditions as provided in paragraph 3.
Wydaje mi się, że jest to błąd, ponieważ wszystkie podmioty powinny funkcjonować na takich samych warunkach.
This seems to me to be wrong, because all players should operate under the same conditions.
Wszystkie państwa członkowskie jednej strefy udzielają zezwolenia na dany środek ochrony roślin na takich samych warunkach.
Al l Member States within a zone shall authorise the plant protection product concerned under the same conditions.
Każdy zainteresowany inwestor, o ile nie jest wykluczony zgodnie z przepisami o ochronie inwestorów, będzie mógł korzystać z Investbx na takich samych warunkach.
Any investor interested, unless excluded by the legislation on investors' protection, will be able to use Investbx under the same conditions.
Wymagania te wchodzą w życie jednocześnie we wszystkich państwach członkowskich i zostają uchylone na takich samych warunkach.
They shall enter into force at the same time and shall be annulled under the same conditions in all Member States.
Tabela opłat z 2005 r. zasadniczo obowiązuje w jednakowy sposób wszystkich użytkowników portu lotniczego na takich samych warunkach.
The schedule of charges from 2005 in principle applies uniformly to all users of the airport under the same conditions.
Według władz hiszpańskich Radiodifusión mógł jednak uczestniczyć na takich samych warunkach jak wszyscy inni operatorzy sieci poprzez cyfryzację jednego ze swoich ośrodków transmisji zapewniającego już analogowy sygnał publicznej telewizji krajowej lub regionalnej.
Nevertheless, according to the Spanish authorities, Radiodifusión could have participated on equal terms with all other network operators by digitising one of its transmitting centres already carrying the public national or regional analogue television signal.
Ponieważ propozycja ta została przedstawiona wszystkim zainteresowanym stronom na takich samych warunkach, wydaje się mało prawdopodobne, że wprowadzenie takich dodatkowych tras spowodowało zakłócenia konkurencji sprzeczne ze wspólnym interesem.
They have been made available to all interested parties under the same conditions and it is, therefore, not expected that the introduction of these additional routes has led to a distortion of competition contrary to the common interest.
Te produkty mogą następnie zostać objęte kontyngentem taryfowym na takich samych warunkach, jak określone w ust. 2.
These products may subsequently be made subject to tariff quotas under the same conditions as those set out in paragraph 2.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 248. Pasujących: 248. Czas odpowiedzi: 108 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo