Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na temat" na angielski

Sugestie

4426
704
696
688
551
457
354
300
Badania dostarczą również szczegółowych informacji na temat każdego obszaru działalności.
The research will also provide a detailed commentary about each area of the business.
Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego sprawozdania.
Allow me to make a couple of points about the report.
Niektóre strony wypowiedziały się na temat reprezentatywności próbki producentów wspólnotowych.
Certain parties commented on the representativity of the sample of Community producers.
Dokument towarzyszący zawiera informację na temat dostawcy lub przewoźnika.
This accompanying document shall include information on the supplier and/or the transporter.
Chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami na temat biopaliw.
I would like to share a few thoughts regarding biofuels.
Pragnę dodać jedną rzecz na temat Cancún.
I would just like to say one more thing regarding Cancún.
Prezydencja składa sprawozdanie Radzie na temat postępów dotyczących odpowiedniej praktycznej współpracy między organami ścigania.
The Presidency shall report to the Council on the progress of relevant practical cooperation among law enforcement authorities.
Dodanie informacji na temat celu i funkcjonowania stowarzyszenia.
Text is added on the purpose and functioning of the association.
Uwagi na temat ustaleń dotyczących szkody otrzymano tylko od producenta chińskiego.
Comments on the findings concerning causation were received only from the Chinese producer.
Dania nie przesłała komentarzy na temat uwag przekazanych przez Duńskie Stowarzyszenie Armatorów.
Denmark did not send comments on the observations submitted by the Danish Ship-owners' Association.
Chciałabym przedstawić specjalną uwagę na temat obecnych wyborów prezydenckich w Gruzji.
Let me make a special comment on the present presidential elections in Georgia.
CAAP nie dostarczył szczegółowych informacji na temat wyników tego przeglądu.
The CAAP failed to provide detailed information on the outcome of this review.
Chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów na temat wymiaru społecznego.
I would like to say a few additional words about the social dimension.
Chciałabym zacząć od wypowiedzi na temat południowego Kaukazu.
Now let me speak first on the South Caucasus region.
Ostatnio szeroko debatowaliśmy na temat efektywności energetycznej.
Recently we have had much debate about energy efficiency.
Musimy także przestać mówić niedorzeczności na temat odpowiedzialności politycznej Europy.
We also need to stop talking nonsense about the political responsibility of Europe.
Tyle na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju.
That is enough about the European Development Fund.
Nie podano bardziej szczegółowych informacji na temat najlepszych technik oraz wytwarzanych produktów.
More specific information about best performing techniques along with the products produced was not provided.
W grudniu uczestniczyłem w doskonałej konferencji Komisji na temat śródokresowego przeglądu budżetu.
I took part in the Commission's excellent conference in December on the mid-term review of the budget.
Chciałam powiedzieć parę słów na temat aktu urzędowego.
I want to say a couple of things on the Authentic Act.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36203. Pasujących: 36203. Czas odpowiedzi: 649 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo