Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na ten czas" na angielski

Wyszukaj na ten czas w: Definicja Synonimy
for the duration
for the time being
in this time
for a time
at this time
Więc dojdźcie tam jak najszybciej możecie. i znajdzie sobię miejscę do życia. ponieważ będzie to wasz dom jak na ten czas.
So get there as quickly as you can, and find yourself a place to live, because this will be your home for the duration.
Co tylko na ten czas?
What is just for the duration?
Może mam już wystarczająco okazów na ten czas.
I may have enough specimens for the time being.
Co jest niemożliwe na ten czas.
Which is impossible, especially in this time.
Nawet jeśli uda nam się wpłynąć na ten czas, to i tak do rewolucji zostaje zbyt wiele czasu, aby to przetrwało.
Travis. Even if we manage to make an impact in this time, there will be enough years between now and the revolution to turn it around.
Na ten czas zamieszkacie tutaj.
You'll be staying here for the duration.
Radziłbym się wynieść na ten czas.
I'd keep out of the way till then.
Ponadto wszelkie urządzenia elektroniczne na ten czas muszą być wyłączone.
Also all electronic devices must be turned off at this time.
Byłbym wdzięczny gdybyś zostawił mnie w spokoju na ten czas.
And I'd appreciate it if you'd just let me have that time to myself.
Przedłużymy pana ubezpieczenie zdrowotne na ten czas.
Health will be extended through that period.
Dobra, rozdzielmy się na ten czas.
All right, let's break till then.
Mamy namiar tylko na ten czas.
We locked on to a time stream, Rory.
Musi pan się na ten czas wyłączyć.
You'll have to shut yourself off for this one.
Wciąż mamy dobrą kontrolę na ten czas.
We still have good control at this time.
Dlatego też siostra Jude zapewniła wam na ten czas rozrywkę.
So Sister Jude has arranged for a distraction.
W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.
In such instance, the statute of limitation with respect to criminal proceedings shall be extended for the equivalent time.
Próbujemy zwalczyć skutki dużą dawką noradrenaliny, ale muszę cię ostrzec, że możesz na ten czas zapaść w głębszą śpiączkę.
We're trying to counter the effects with a heavy dose of noradrenaline, but I must warn you, you may for a time go into a deeper coma.
Ale na ten czas, powiedz lepiej tym łajdakom...
But for those three days better tell these scoundrels...
Dlaczego nie zaplanowała pani wakacji na ten czas?
So why didn't you plan your vacation around it?
Chcę, żebyś na ten czas zabrała dzieci do Chiang Mai. Dołączę do was.
I want you to take the kids to Chiang Mai for Songkran and I'll follow shortly.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 54. Pasujących: 54. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo