Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na terenie całego kraju" na angielski

Wyszukaj na terenie całego kraju w: Definicja Synonimy
across the country
throughout the whole country
in the whole country
throughout the country
nationwide
over the country
Wciąż kontynują swoją dobrą robotę w tajemniczych miejscach na terenie całego kraju.
No. They continue their good work in secret locations across the country.
Panie prezydencie, wiele tysięcy muzułmanów jest nadal przetrzymywanych w ośrodkach na terenie całego kraju.
Mr. President, there are several thousand Muslim Americans still being held in detention facilities across the country.
Wdrożenie kompleksowej krajowej strategii rozwoju rolnictwa na terenie całego kraju.
Implement the comprehensive State level agricultural strategy throughout the whole country.
Należy zapewnić niedyskryminujące stosowanie przepisów, zasad i procedur celnych na terenie całego kraju.
Ensure the non-discriminatory application of customs legislation, rules and procedures throughout the whole country.
Słowacja wprowadziła intensywny program badania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na terenie całego kraju, a szczególnie na obszarach zakażonych.
Slovakia put in place an intensive programme to survey classical swine fever in feral pigs in the whole country and especially in the infected area.
Przyjęcie proponowanej ogólnokrajowej strategii na rzecz MŚP oraz stworzenie na poziomie kraju minimum zdolności niezbędnego do zapewnienia na terenie całego kraju spójności i odpowiedniej koordynacji polityki w dziedzinie MŚP, w tym powołanie krajowej agencji ds. MŚP oraz stworzenie forum dialogu i konsultacji z MŚP.
Adopt the proposed country-wide strategy on SMEs and set in place the required minimal capabilities at the State level to ensure a coherent and coordinated SME policy in the whole country, including a national SME Agency and a forum for dialogue and consultation with SMEs.
Wciąż ponad 1000 samolotów w powietrzu na terenie całego kraju, czekających na pozwolenie na lądowanie.
Still over a thousand planes in the air Across the country waiting for clearance to land.
Zwiększenie wskaźnika udziału w gospodarce oficjalnej poprzez obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, reformę systemu emerytalno-rentowego oraz ułatwianie mobilności siły roboczej na terenie całego kraju.
Improve participation in the formal economy by reducing social contribution rates and reforming the pension system and facilitate the mobility of labour across the country.
Grecja musi dokończyć tworzenie i wyposażanie w odpowiedni personel wszystkich pozostałych biur regionalnych, jak przewidziano w planie działania dotyczącym relokacji z 2015 r., aby umożliwić skuteczny dostęp do procedur azylowych na terenie całego kraju.
Greece still needs to complete the establishment and adequate staffing of all remaining Regional Asylum Offices, as foreseen in the 2015 Relocation Roadmap, in order to allow for effective access to the asylum procedure throughout the whole country.
Jeżdżę na terenie całego kraju.
lshimaru Zama właśnie w nich przeprowadzał eksperymenty na terenie całego kraju.
It all makes sense, Mulder. Ishimaru Zama was using the secret railroad to conduct his tests across the country.
W przypadku Bus Éireann większość środków finansowych przekazanych na infrastrukturę/zaplecze operacyjne zostało przeznaczonych na modernizację dworców autobusowych obsługiwanych na terenie całego kraju.
For Bus Éireann, the bulk of the funding for infrastructure/operational facilities provided related to the upgrading of the bus stations it uses across the country.
Zapewnienie sprawnych instytucji państwowych na terenie całego kraju.
Ensure the functioning of State institutions in all the territory.
Od lat robi to na terenie całego kraju.
Been doing it all over the country for years.
Trochę występowałem na terenie całego kraju w ramach wymiany kulturalnej.
I did some demonstrations around the country... as part of my cultural exchange cover.
Dzieci są indoktrynowane wewnątrz szkół publicznych na terenie całego kraju aby szpiegować swoich rodziców.
Children are being indoctrinated inside the public schools nationwide to spy on their parents.
Zamyka się wydziały uniwersyteckie na terenie całego kraju.
University departments are closing all around the country.
Zapewnienie urzędnikom służby cywilnej na terenie całego kraju możliwości szkoleń oraz dalsza poprawa opracowywania polityk i koordynacji.
Build training capacity for civil servants within Bosnia and Herzegovina and continue improving policy-making and coordination capacities.
Są poszukiwane za serię morderstw na terenie całego kraju.
They're wanted for a string of murders all across this country.
Ekrany na wprost połączone są z satelitami i stacjami śledzenia pocisków na terenie całego kraju.
The screens in front of you are connected to our satellites and missile tracking stations throughout the country.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 56. Pasujących: 56. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo