Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na tym etapie" na angielski

Zobacz także: na tym etapie życia
Wyszukaj na tym etapie w: Definicja Synonimy
at this stage
at this point
at this time
at this juncture
at that stage
in this phase
at that point
there yet
during this phase
on that stage
in this stage
for this stage
during this stage
on this stage
By this stage

Sugestie

Proponowana linia budżetowa jest na tym etapie wystarczająca.
The proposed budget line is sufficient for the facility at this stage.
Norma liczbowa zostanie określona na tym etapie.
A number standard is to be defined at this stage.
Po prostu nie wiedziałem, jak długi dystans będzie się miał na tym etapie.
I just didn't know What a long distance thing would be like at this point.
Chciałbym, byśmy na tym etapie skupili się w szczególności na wzmocnieniu zarządzania wieloszczeblowego.
I would particularly like to focus at this point on strengthening multi-level governance.
Trudno powiedzieć na tym etapie rozkładu.
It's hard to tell at this stage of decomposition.
Parę jointów pomaga na tym etapie.
A few joints can help at this stage.
Gniew i wściekłość to normalne uczucia na tym etapie, sierżancie.
Anger and rage are legitimate sentiments at this stage, Sergeant.
Oczywiście, na tym etapie to raczej akt wiary.
Obviously, it's an act of faith at this stage. Yes.
Ale... nie możemy na tym etapie.
But... we can't give at this stage.
Nie można się wtrącać na tym etapie.
Can't interfere at this stage.
Pisarze nie pokazują swoich prac ludziom na tym etapie.
Writers don't show their work to people at this stage.
Pisarze nie dają czytać książek na tym etapie.
Writers don't show their work to people at this stage.
I teraz, na tym etapie, wielu ludzi...
And now, at this stage, more people...
Cokolwiek pan nam powie na tym etapie pozostanie w ścisłej tajemnicy.
Anything you say to us at this stage is in strict confidence.
Nie ma potrzeby angażować w to dziewczynę na tym etapie.
There's no point in involving the girl at this stage.
Ale przeprojektowanie tych postaci na tym etapie byłoby zbyt drogie.
But redesigning all those characters at this stage would be way too expensive.
Niestety na tym etapie podczas ostatniego głosowania niewiele możemy już zrobić w tej sprawie.
Unfortunately, there is not much we can do at this stage of the issue in the final vote.
A zatem nie jest oczywiste na tym etapie, że skutki kryzysu zostały znacząco niedoszacowane.
Therefore, it is not apparent at this stage that the impact of the crisis has been seriously underestimated.
Także elementy dotyczące sprawozdań powinny zostać wzmocnione, zwłaszcza, że na tym etapie komitologia nie jest przewidziana.
Also, reporting elements should be strengthened, especially since no comitology is foreseen at this stage.
Dzięki temu kompromisowi udało się nam zapewnić przynajmniej możliwie jak najlepszą ochronę prawną na tym etapie.
With this compromise, we have at least guaranteed the best legal protection possible at this stage.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1191. Pasujących: 1191. Czas odpowiedzi: 155 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo