Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na tym polu" na angielski

Wyszukaj na tym polu w: Definicja Synonimy
in this field
in this area
in the field
in that field
on this field
on that field
on that front
in that area
Jestem dobrze znany na tym polu...
I'm well known in this field...
Wiem gdzie, kto pracuje muszę znać graczy na tym polu.
I know or have worked with most of the players in this field.
Działania UE na tym polu powinny być wyrazem solidarności społecznej.
EU measures in this area should be an expression of social solidarity.
Program Galileo również wniósł znaczący wkład na tym polu.
The Galileo programme also represents a significant contribution in this area.
Działamy na tym polu już bardzo długo.
Look, we've been in the field on this for a very long time.
Ed Witten jest wyjątkową postacią na tym polu.
Ed Witten is a very special person in the field.
Stąd też postęp na tym polu jest umiarkowany.
This is why progress has been moderate in this field.
Zasady solidarności i subsydiarności zobowiązują nas, aby zacieśnić na tym polu współpracę między państwami członkowskimi.
The principles of solidarity and subsidiarity oblige us to strengthen cooperation between the Member States in this area.
My wszyscy, jak i państwa członkowskie, również mamy dużo do zrobienia na tym polu.
All of us, and the Member States, too, have a lot of work to do in this area.
Europa wykonała ogromną pracę na tym polu, z czego należy się cieszyć.
Europe has done a very great deal of work in this field, which is to be welcomed.
Europa musi też stworzyć warunki sprzyjające wiekszym inwestycjom prywatnym na tym polu.
Europe also needs to create conditions that foster greater private investment in this field.
Działania UE na tym polu stanowią główny priorytet jej zewnętrznej polityki w zakresie praw człowieka.
The actions of the EU in this field form the chief priority of its external human rights policy.
Pragnę podziękować mu za całą ciężką pracę, jaką wykonał na tym polu.
I wish to thank him for all the hard work he has been doing in this field.
Komisja wprowadzi również sankcje przeciwko osobom działającym na tym polu.
It will also introduce sanctions against persons operating in this area.
Zaniedbania na tym polu mogą więc mieć katastrofalne skutki, nie tylko kulturowe, ale także ekonomiczne.
Neglect in this area may therefore have disastrous consequences, not only cultural, but also economic.
Mam na tym polu 16-letnie doświadczenie.
Believe me, I have 16 years' experience in the field.
Wiele państw członkowskich nawet jeszcze nie ratyfikowało głównych konwencji międzynarodowych na tym polu.
Various Member States have not yet even ratified the main international conventions in this field.
Krótko mówiąc, oczekujemy dodatkowego bodźca do wysiłków na tym polu.
In short, we are expecting an additional impetus to the efforts in this area.
Osiągnięcia Ukrainy na tym polu są bardzo duże.
Ukraine has considerable achievements in this area.
Program ramowy składu grupy ekspertów rządowych pracujących na tym polu został zatwierdzony podczas zeszłorocznego Zgromadzenia Ogólnego.
The framework for the composition of the group of government experts working in this field was confirmed at last year's General Assembly.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 292. Pasujących: 292. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo