Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na własną odpowiedzialność" na angielski

Wyszukaj na własną odpowiedzialność w: Definicja Synonimy
on its own responsibility
on his own responsibility
under its own responsibility
at your own risk
under his own responsibility
under its responsibility
on their own responsibility
on his own initiative
under their own responsibility
on my own
Jednakże oceniane Państwo Członkowskie może opublikować sprawozdanie na własną odpowiedzialność.
However, the Member State evaluated may publish the report on its own responsibility.
Stosując niniejsze rozporządzenie, Komisja działa na własną odpowiedzialność i w granicach przydzielonych środków.
In applying this Regulation, the Commission shall act on its own responsibility and within the limits of the resources allocated.
Dyrektor może zażądać na piśmie i na własną odpowiedzialność, aby dokonano płatności.
The Director may require in writing, and on his own responsibility, that payment is made.
Przed podjęciem decyzji stwierdzającej prawidłowość wydatków, właściwy intendent osobiście sprawdza dokumenty uzupełniające lub na własną odpowiedzialność stwierdza, że zostało to zrobione.
Before taking the decision validating the expenditure, the authorising officer responsible shall personally check the supporting documents or shall, on his own responsibility, ascertain that this has been done.
Przyjmuje się, że Komisja występuje ze swoimi wnioskami całkowicie na własną odpowiedzialność.
It is understood that the Commission's proposals will be put forward entirely under its own responsibility.
Jeżeli chodzi o sam kredyt, Komisja przyjmuje, że Sparkasse Südwestpfalz jest niezależnym bankiem, który podejmuje decyzje o udzielaniu kredytów na własną odpowiedzialność.
As regards the loan itself, the Commission accepts that the Sparkasse Südwestpfalz is an independent bank that takes decisions on granting loans under its own responsibility.
Przed ustaleniem należności właściwy intendent osobiście sprawdza dokumenty towarzyszące lub na własną odpowiedzialność zapewnia, aby sprawdzanie zostało dokonane.
Before establishing an amount receivable the authorising officer responsible shall personally check the supporting documents or, on his own responsibility, shall ascertain that this has been done.
Dyrektor wykonuje budżet na własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadami określonymi w sekcji I i w granicach zatwierdzonych środków.
The Director shall implement the budget on his own responsibility, in accordance with the principles set out in section I, and within the limits of the appropriations authorised.
W przypadku zawieszenia płatności dyrektor może zażądać na piśmie i na własną odpowiedzialność, by płatność została dokonana.
When payments are suspended, the Director may require in writing, and on his own responsibility, that payment be effected.
Zarząd Fundacji realizuje deklarację dochodów i wydatków na własną odpowiedzialność, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz w granicach przyznanych środków.
The Management Board of the Foundation shall implement the statement of revenue and expenditure on its own responsibility in accordance with this Regulation and within the limits of the appropriations allotted.
Agencja interwencyjna korzysta z tej opcji, w przypadku gdy jest to uzasadnione okolicznościami, na zasadzie jednostkowych przypadków i na własną odpowiedzialność.
The intervention agency shall make use of this option where justified by circumstances, on a case-by-case basis and on its own responsibility.
Producent gwarantuje na własną odpowiedzialność, że dysponuje środkami i metodami produkcji zapewniającymi, zgodność wytworzonych butli z wymogami niniejszej dyrektywy.
The manufacturer guarantees on his own responsibility that he has the manufacturing facilities and processes to ensure that cylinders produced satisfy the requirements of this Directive.
Właściwy urzędnik zatwierdzający osobiście sprawdza dokumenty potwierdzające lub na własną odpowiedzialność upewnia się, że zostały one sprawdzone, zanim podejmie decyzję w sprawie poświadczenia zasadności wydatków.
The authorising officer responsible shall personally check the supporting documents or shall, on his own responsibility, ascertain that this has been done, before taking the decision validating the expenditure.
Uczestnik rynku może, na własną odpowiedzialność,
A market participant may under its own responsibility
Organ otrzymujący informacje podejmuje na własną odpowiedzialność decyzję, które informacje obejmuje tajemnica przemysłowa i handlowa zgodnie z ust. 1.
The authority receiving the information shall decide on its own responsibility which information is covered by industrial and commercial secrecy in accordance with paragraph 1.
Sprawozdanie sporządzone w ramach niniejszego wspólnego działania jest poufne, jednakże ocenione Państwo Członkowskie może, na własną odpowiedzialność, dokonać publikacji sprawozdania.
The report drawn up within the framework of this Joint Action shall be confidential. However, the Member State evaluated may publish the report on its own responsibility.
zauważa, że nie można osiągnąć stabilności ani pokoju w Afganistanie, o ile państwo nie zapewni w pierwszej kolejności, na własną odpowiedzialność, bezpieczeństwa swoim obywatelom;
Notes that there can be no stability or peace in Afghanistan without the state first of all guaranteeing security for its citizens on its own responsibility;
rozumie, że organy państw członkowskich mają przechodzić krajowy proces akredytacji; podkreśla jednak obowiązek Komisji wynikający z art. 317 TFUE i dotyczący realizacji budżetu na własną odpowiedzialność;
Understands that it is intended that Member States' authorities will undergo a national accreditation process; underlines, however, the obligation of the Commission under Article 317 of the TFEU to implement the budget on its own responsibility;
E. uwzględniając art. 317 TFUE, który stanowi, że Komisja wykonuje budżet na własną odpowiedzialność,
E. having regard to Article 317 TFEU, which states that the Commission must implement the budget on its own responsibility,
W przypadku zawieszenia płatności dyrektor może zażądać na piśmie i na własną odpowiedzialność, by płatność została dokonana. W takich przypadkach dyrektor informuje na piśmie zarząd na kolejnym jego posiedzeniu.
When payments are suspended, the Director may require in writing, and on his own responsibility, that payment be effected. In such cases, the Director shall inform the Executive Board in writing at its next meeting.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 207 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo