Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na wielką skalę" na angielski

Wyszukaj na wielką skalę w: Definicja Synonimy
large-scale
on a large scale
on a massive scale
on a grand scale
a full-scale
on a big scale
Proszę pana, śledczy pracujący dla mnie doszli do bardzo wiarygodnej informacji... o możliwej próbie ucieczki na wielką skalę w pańskim więzieniu.
Sir, some investigators working under me have just come into some highly credible information about a possible large-scale escape attempt at your prison.
Obywatele, którzy zazwyczaj nie mają dostępu do forów dyskusyjnych w mediach na wielką skalę, mogą poruszać pewne kwestie i zajmować się różnymi zagadnieniami.
Citizens who do not normally have access to the discussion forums of the large-scale media can stir up opinion and pursue issues.
Są one zdolne wytworzyć spójność i solidarność na wielką skalę.
They are capable of generating cohesion and solidarity on a large scale.
Dlatego też omawiany 1 miliard euro nie ma być reakcją strukturalną, a przynajmniej nie na wielką skalę.
This EUR 1 billion is therefore not meant to act as a structural response, or at least, not on a large scale.
Tworzy drobne, delikatne obrazy, które potem powtarza na wielką skalę.
He creates these fine, delicate images which he then repeats on a massive scale.
Prawdziwe rozwiązanie oczywiście wymaga silnej woli politycznej i konkretnych działań na wielką skalę.
A genuine solution will of course require strong political will and concrete action on a large scale.
Z jednej strony mamy działających na wielką skalę importerów europejskich, którzy zyskają na pakistańskich produktach sprowadzanych do Europy.
On the one hand, we have large-scale European importers, which will gain from Pakistani products coming into Europe.
Siedziby przedsiębiorstw znajdują się w miastach, co prowadzi do migracji na wielką skalę - ubóstwo miejskie i slumsy to efekty wypaczeń procesu rozwoju.
Seats of enterprise are located in urban areas, leading to large-scale migration so urban poverty and slums reflect a skewed development process.
Mimo wszystko, niestety, handel drewnem z legalnie lub nielegalnie ściętych drzew nadal jest prowadzony w Europie na wielką skalę.
After all, regrettably, trade in illegally or unsustainably harvested timber is still taking place on a large scale in Europe.
Ponadto potrzebna jest poprawa skuteczności europejskiego systemu transportu poprzez wdrożenie środków, których celem jest wprowadzenie technologii informacyjnej na wielką skalę, uproszczenie administracyjne oraz podniesienie jakości usług.
There is also a need to improve the efficiency of the European transport system by implementing measures aimed at introducing information technology on a large scale, in administrative simplification as well as enhanced service quality.
(PPE) Przedmiot: Katastrofa jądrowa na wielką skalę
(PPE) Subject: Large-scale nuclear catastrophe
Oznacza to energię wodną, wykorzystanie rezerw wodnych i zasobów leśnych na wielką skalę - w rzeczywistości, największą na świecie.
That means hydroelectric power, the use of reserves of water and forest mass on a large scale - in fact, the world's largest.
6.13 Jak wykazały liczne przeprowadzone dotąd badania [29], nanotechnologia umożliwia produkcję, manipulowanie i pozycjonowanie obiektów, zapewniając również proaktywne techniczne podejście na wielką skalę, przy konkurencyjnych kosztach przetwarzania i produkcji.
6.13 As has been shown by the many studies already carried out [29], nanotechnology enables the production, manipulation and positioning of objects, while also securing a proactive technological approach on a large scale at competitive processing and production costs.
Mobilizacja dokonana przez chińskie władze i wojsko była szybka i prowadzona na wielką skalę.
Mobilisation by the Chinese authorities and the army in particular was swift and large-scale.
Pogoda jest chaotyczna, co oznacza, że nawet mikroskopijne zakłócenie tworzy zmiany na wielką skalę.
Weather is chaotic, which means that even a microscopic disturbance can lead to large-scale changes.
Pierwszą jest druk pieniądza na wielką skalę prowadzony w USA i w Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach.
The first is the large-scale printing of new money in the USA and the European Union in recent months.
Bezrobocie na wielką skalę, migracja z Afryki Północnej, terroryzm, przestępczość zorganizowana i handel ludźmi nastręczyły nam problemów dalece bardziej złożonych niż te przewidziane w politykach dotyczących swobodnego przepływu obywateli Europy.
Large-scale unemployment, migration from North Africa, terrorism, organised crime and people-trafficking have provided us with problems far more complex than those envisaged in the policies for free movement of European citizens.
Zamęt i w jego efekcie wszechobecne szabrownictwo, a teraz wzrost zorganizowanej przestępczości na wielką skalę jeszcze bardziej pogarsza sytuację.
The upheaval and the widespread looting that followed, and now the rise in organised, large-scale crime, further aggravates the situation.
Po drugie, to sprawozdanie pozwala nam zwrócić uwagę na fakt, że prawdziwe rezultaty można osiągnąć nie tylko poprzez prowadzoną na wielką skalę digitalizację dzieł literackich, ale też poprzez znalezienie natychmiastowych rozwiązań umożliwiających wykorzystanie prac objętych prawami autorskimi.
Secondly, this report allows us to highlight the fact that real results can be achieved not only through large-scale digitisation of literary works, but also by finding immediate solutions allowing copyright works to be used.
Po drugie, kredyty, których udziela muszą być wykorzystywane do wspierania projektów inwestycyjnych na wielką skalę, aby gospodarki Europy mogły znowu zacząć funkcjonować.
Secondly, the loans that it gives must be used to support large-scale investment projects so that Europe's economies can start to function again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 214. Pasujących: 214. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo