Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na wolnym powietrzu" na angielski

Wyszukaj na wolnym powietrzu w: Definicja Synonimy
outdoors
in the open air
outdoor
open-air
open sky
amusements
Pojemnik musi być otwierany na wolnym powietrzu oraz w suchych warunkach.
The container must be opened outdoors and in dry conditions.
Musisz sie jeszcze wiele nauczyc o przebywaniu na wolnym powietrzu.
You still have a lot to learn about the outdoors.
trzymanie drobiu na wolnym powietrzu, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków:
the keeping of poultry in the open air subject to compliance with the following conditions:
i - coraz częściej - na wolnym powietrzu.
or increasingly in the open air.
Zaczniemy od godzinki na wolnym powietrzu.
We are going to start with an hour of outdoor time.
Stosowanie odstojników oleju i ciał stałych do celów drenowania otwartych obszarów składowania na wolnym powietrzu.
Use oil and solid interceptors for the drainage of open outdoor storage areas.
Przepisy pkt. 12 dotyczą odpowiednio miejsc pracy na wolnym powietrzu.
Section 12 is also applicable to outdoor workplaces.
Klasyfikację w ramach pozycji 9506 jako artykuły i sprzęt do gier na wolnym powietrzu należy zatem wykluczyć.
Classification under heading 9506 as articles or equipment for outdoor games is therefore excluded.
Kiedy ostatnio byłeś na wolnym powietrzu?
When's the last time you've been outdoors?
Gospodarstwa prowadzące hodowlę na wolnym powietrzu muszą być uwzględnione w badaniu, nie wprowadza się jednak w tym przypadku obowiązkowej stratyfikacji.
Outdoor holdings must be included in the survey but there shall be no mandatory stratification on this production type.
Na przykład nie poddano ocenie stosowania produktów na wolnym powietrzu i narażenia żywności lub pasz.
For example, outdoor use and exposure of food or feeding stuff were not assessed.
Na przykład nie poddano ocenie stosowania produktów na wolnym powietrzu, zastosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych i narażenia zwierząt gospodarskich.
For example, outdoor use, use by non-professionals, and exposure of livestock were not assessed.
Nie, przecież wiesz jak ona kocha te rzeczy na wolnym powietrzu.
No. You know how she loves this outdoor stuff.
W opinii Niemiec Zjednoczone Królestwo nie oceniło właściwie zezwolenia na metodę stosowania poprzez spryskiwanie na wolnym powietrzu pod kątem ryzyka środowiskowego.
According to Germany, the authorisation of the application method by spraying outdoors was not appropriately assessed by the United Kingdom in terms of environmental risks.
materiały włókiennicze, które są częścią konstrukcji przeznaczonych do stosowania na wolnym powietrzu.
fabrics that form part of structures intended for outdoor use.
Z wykorzystaniem tego samego pomysłu, by na wolnym powietrzu stworzyć warunki postrzegane jako komfortowe.
And the same idea to use there, to create outdoor conditions which are perceived as comfortable.
Stwierdzono jednak niedopuszczalne zagrożenia w przypadku obróbki drewna in situ na wolnym powietrzu oraz obróbki drewna w stałym kontakcie z wodą.
However, unacceptable risks were identified for the in situ treatment of wood outdoors and for treated wood in continuous contact with water.
W szczególności, jeżeli właściwe, państwa członkowskie dokonują oceny wszelkich zastosowań innych niż do celów profesjonalnych na wolnym powietrzu do impregnowania drewnianych słupów poprzez wprowadzanie do środka granulek.
In particular, where relevant, Member States shall assess any other use than professional use outdoors for the remedial treatment of wooden poles by insertion of granules.
Obowiązujące przepisy dotyczące produkcji ekologicznej przewidują wyjątek od tej zasady w odniesieniu do ssaków, w przypadku których wymogi wspólnotowe lub krajowe związane z określonymi problemami zdrowotnymi zwierząt nie dopuszczają dostępu tych zwierząt do terenów na wolnym powietrzu.
Current rules on organic production provide an exception to this principle for mammals where Community or national requirements relating to specific animal health problems prevent access of these animals to outdoor areas.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami Republika Czeska, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Austria, Polska, Szwecja i Zjednoczone Królestwo zawiesiły już stosowanie na wolnym powietrzu produktów zawierających tolylfluanid.
According to information received, the Czech Republic, Germany, Ireland, Spain, Italy, Luxembourg, Austria, Poland, Sweden and the United Kingdom, have already suspended the outdoor use of products containing tolylfluanid.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 134. Pasujących: 134. Czas odpowiedzi: 158 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo