Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "na wszystkie strony" na angielski

Wyszukaj na wszystkie strony w: Definicja Synonimy
on all sides
in all directions
on all parties
to the winds
all over the place
every which way
Nie zatrzyma stu ludzi, rozpryśnie tylko na wszystkie strony.
It won't stop 100 men, spread out on all sides.
Nie czynimy tego, dlatego, że chcemy wywierać nacisk na wszystkie strony celem osiągnięcia pojednania na Cyprze.
We do not do so because we want to alter the pressure on all sides to achieve reconciliation on the island of Cyprus.
Słyszałam, że szukała go na wszystkie strony.
From what I hear, she pursued it in all directions.
Ramiona, głowa, na wszystkie strony.
Arms, head, in all directions.
Wysiłki Europy muszą być ukierunkowane na dążenie do porozumienia, które nałoży zobowiązania na wszystkie strony.
European efforts should be directed towards seeking an agreement that places an obligation on all parties.
UE musi - i jest to sprawa niecierpiąca zwłoki - wywrzeć nacisk na wszystkie strony konfliktu, aby zobowiązały się one do uruchomienia wspólnego procesu narodowego pojednania i były w stanie zacząć rozwiązywać kwestie polityczne leżące u źródła kryzysu.
The EU must, as a matter of urgency, bring pressure to bear on all parties to the conflict to commit themselves to an inclusive process of national reconciliation, capable of tackling the political issues at the root of the crisis.
Bo z fundacji odpływał na wszystkie strony.
And the money kept rolling out in all directions
Lynch ustawił się tak, że ma widok na wszystkie strony.
Lynch's positioned himself so he has a view in all directions.
Oznacza to, że dzięki rozmieszczeniu wojsk, wykonalnemu jedynie pod warunkiem istnienia solidnego mandatu, zwiększy się możliwość wywierania wpływu politycznego na wszystkie strony konfliktu w celu znalezienia pokojowego rozwiązania.
This means that by the deployment of some troops, which is only viable with a solid mandate, political influence will be increased on all sides in order to find a peaceful solution.
W tym celu na podstawie dostępnych danych rozważono wpływ takich środków na wszystkie strony zaangażowane w postępowanie oraz prawdopodobne konsekwencje podjęcia lub też niepodjęcia wspomnianych środków.
For this purpose the impact of measures on all parties involved in the proceedings and the likely consequences of taking or not taking measures were considered on the basis of the evidence available.
W tym celu, i zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, poddała ona analizie, na podstawie wszystkich przedłożonych jej dowodów, wpływ ewentualnych środków na wszystkie strony zaangażowane w postępowanie oraz konsekwencje nieprzyjęcia środków.
For this purpose, and in accordance with Article 21(1) of the basic Regulation, the impact of possible measures on all parties involved in this proceeding and also the consequences of not taking measures were considered on the basis of all evidence submitted.
Rozpryśnie na wszystkie strony...
Spread out on all sides...
Pociski lecą na wszystkie strony!
Missiles impacting on all sides!
W tym celu na podstawie dostępnych dowodów zbadano wpływ ewentualnych tymczasowych środków ochronnych na wszystkie strony postępowania oraz ewentualne konsekwencje wprowadzenia bądź niewprowadzenia tymczasowych środków.
For this purpose, the impact of possible provisional measures on all parties involved in the proceedings and the likely consequences of taking or not taking provisional measures were considered on the basis of the evidence available.
Wyginasz jego umysł na wszystkie strony.
You're bending his mind all out of shape.
Ma widok na wszystkie strony budynku.
He's got clear lines of sight all the way around the building.
Więc ona rzuca mną na wszystkie strony.
What happens is she throws me all over the place.
Tworzące je gaz i skały zaczęły opadać na wszystkie strony.
Gas and rock spilled from the sides of the collapsing column.
Pod koniec toastu, zaczęła niewyraźnie wypowiadać słowa i kołysała się na wszystkie strony.
By the end of the toast, she was slurring her words and swaying all over the place.
Zaczął wymachiwać nimi na wszystkie strony.
Began slapping them from side to side.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 90. Pasujących: 90. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo