Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nadzór" na angielski

Wyszukaj nadzór w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jednostki akredytujące lub jednostki licencjonujące nie pobierają dyskryminacyjnych opłat za powiadamianie i nadzór.
No discriminatory fees for notification and supervision shall be charged by the Accreditation or Licensing Bodies.
Równocześnie musi je jednak uzupełniać regularna ocena zewnętrzna i odpowiedni nadzór regulacyjny.
At the same time, however, this must be supplemented by regular external evaluation and appropriate regulatory supervision.
Musimy wyznaczyć nadzór nad wszystkimi miejscami.
We need to set up surveillance at all the other sites.
Trwający nadzór niezauważony ma być problem.
Continuing surveillance undetected is going to be a problem.
GR13, wstrzymaj ogień i kontynuuj nadzór.
GR13, hold your fire... and maintain surveillance.
Zwiększmy nadzór i dodajmy jeszcze dwóch facetów.
Let's step up the surveillance and put on two more guys.
Tego rodzaju dalszy nadzór jest prowadzony zgodnie z krajowymi przepisami i praktykami.
Such continuing surveillance shall be carried out in accordance with national laws and/or practice.
Mandat Komitetu powinien obejmować nadzór nad konglomeratami finansowymi.
The Committee's mandate should cover the supervision of financial conglomerates.
Środki regulacyjne i nadzór nie zastępują skutecznego zarządzania korporacyjnego i przejrzystości.
Regulatory measures and supervision do not substitute for effective corporate governance and transparency.
Należy zapewnić odpowiedni nadzór nad depozytariuszem.
Proper supervision of the depositary should be ensured.
Popieram w szczególności polityczny i finansowy nadzór Parlamentu Europejskiego nad Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.
I support especially the European Parliament's political and financial supervision of the European External Action Service.
Dobrze funkcjonujący nadzór rynkowy stanowi bardzo ważny element dyrektywy.
Well-functioning market surveillance is a very important element in the directive.
Najwidoczniej zasłużyliśmy sobie na całodobowy nadzór.
Apparently we're deserving of 'round-the-clock supervision.
Komisja zapewnia nadzór, ocenę i kontrolę realizacji powierzonych zadań.
The Commission shall ensure supervision, evaluation and control of the implementation of the tasks entrusted.
Mam na myśli w szczególności nadzór usług wywiadu.
I am thinking in particular in this respect of the supervision of intelligence services.
Sam nadzór rynku jest jednak niewystarczający.
However, market surveillance alone is not enough.
Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum.
The Executive Board shall exercise close supervision over the Centre's activities.
Projekt planu monitorowania musi zawierać zatem ogólny nadzór nad niespodziewanymi lub nieprzewidzianymi niekorzystnymi skutkami.
The design of the monitoring plan should, therefore incorporate general surveillance for unanticipated or unforeseen adverse effects.
Duża liczba krajowych procedur skażania osłabia skuteczny nadzór i stwarza możliwości nadużyć.
The large number of national denaturing procedures weakens effective supervision and offers opportunities for fraud.
Utrzymuje się nadzór nad wszystkimi powierzchniami terminali publicznie dostępnymi.
Surveillance shall be maintained over all terminal areas accessible to the public.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3404. Pasujących: 3404. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo