Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nadzoru nad" na angielski

Wyszukaj nadzoru nad w: Definicja Synonimy
supervision of
supervise
supervisory
oversight of surveillance of
overseeing
supervising
scrutiny of
control of
monitor
PCLOB

Sugestie

298
76
44
Dodatkowo istnieje kwestia nadzoru nad utrzymaniem.
In addition, there is supervision of maintenance.
Wymaga on od państw członkowskich wzmocnienia nadzoru nad koncesjami.
It requires Member States to reinforce the supervision of operating licences.
Przedsiębiorstwo kolejowe musi określić procedury nadzoru nad przewozem ładunków niebezpiecznych.
The railway undertaking must define the procedures to supervise the transport of dangerous goods.
Rozpoczęły pracę agencje nadzoru nad instytucjami finansowymi.
Agencies which supervise financial institutions have begun their work.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organu nadzoru nad ochroną danych.
Ensure the smooth functioning of the data protection supervisory authority.
Istnieje równie pilna potrzeba zapewnienia europejskiego nadzoru nad uregulowanymi działaniami finansowymi.
There is an equally urgent need to provide for European supervision of regulated financial activities.
Zmiany odnoszą się do konieczności zaostrzenia nadzoru nad transgranicznymi grupami bankowymi.
The amendments concern the need to tighten up the supervision of cross-border banking groups.
Popieramy wysiłki różnych grup Parlamentu służące przywróceniu parlamentarnego nadzoru nad instrumentami finansowymi.
We support Parliament's cross-group efforts aiming to re-establish parliamentary supervision of the financing instruments.
Zapewnienie należytego nadzoru nad projektami przez Komisję.
To ensure adequate supervision of projects by the Commission.
Konieczne było również wprowadzenie przepisów dotyczących nadzoru nad produktami leczniczymi dopuszczonymi przez Wspólnotę.
It was also necessary to make provision for the supervision of medicinal products authorised by the Community.
Komisja powinna ponadto opracować spójny i rozstrzygający system nadzoru nad konglomeratami.
The Commission should further develop a coherent and conclusive system of supervision of financial conglomerates.
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego ustanowienia scentralizowanego nadzoru nad agencjami ratingowymi.
I voted in favour of the report on the introduction of centralised supervision of credit rating agencies.
Zaproponowano także zwiększenie przejrzystości i nadzoru nad produktami uzyskiwanymi z towarów rolnych.
Proposals have also been announced to improve the transparency and supervision of products derived from agricultural commodities.
Równie ważne jest wprowadzenie jawnych i przejrzystych systemów zamówień publicznych oraz poprawienie nadzoru nad uproszczonymi procedurami celnymi całej Wspólnoty.
Equally important is the introduction of open and transparent public procurement systems and improved supervision of simplified customs procedures throughout the Union.
Moja druga uwaga dotyczy nadzoru nad rynkami finansowymi.
My second point concerns supervision of the financial markets.
Ma ona kluczowe znaczenie dla stabilności systemu finansowego i skutecznego nadzoru nad grupami bankowymi.
It is central for the efficient supervision of banking groups and for financial stability.
Urząd powinien posiadać wyłączne kompetencje odnośnie do rejestracji agencji ratingowych w Unii i nadzoru nad nimi.
ESMA should be exclusively responsible for the registration and supervision of credit rating agencies in the Union.
w tym możliwość zniesienia wymogu elektronicznego nadzoru nad takim przepływami
including the possibility of waiving the requirement of electronic supervision of such movements
Brakuje cywilnego i politycznego nadzoru nad armią, co jest po prostu niedopuszczalne.
There is a lack of civil and political supervision of the army, and this is simply unacceptable.
Mam też kilka końcowych uwag na temat nadzoru nad EBI.
I have a few final words to say on the comments regarding the supervision of the EIB.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1313. Pasujących: 1313. Czas odpowiedzi: 405 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo