Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "najbardziej pesymistycznego scenariusza" na angielski

Wyszukaj najbardziej pesymistycznego scenariusza w: Definicja Synonimy
worst case scenario
worst-case scenario
W planie restrukturyzacji z 2009 r. brakowało istotnych informacji, takich jak prognozy finansowe dla najbardziej pesymistycznego scenariusza.
The 2009 Restructuring Plan lacked essential information such as financial projections for a worst case scenario.
HSH przedstawił ponadto analizę wrażliwości w formie niekorzystnego i najbardziej pesymistycznego scenariusza dla grupy.
HSH furthermore provided a sensitivity analysis in the form of an adverse and worst case scenario for the group.
Komisja stwierdza zatem, że w planie restrukturyzacji z 2013 r. nie uwzględniono w wystarczającym stopniu okoliczności, które doprowadziły do trudności Cyprus Airways, nie uwzględniono w pełni przyszłych perspektyw rynkowych ani nie zawarto wiarygodnego najbardziej pesymistycznego scenariusza.
The Commission therefore concludes that the 2013 restructuring plan does not sufficiently address the circumstances that led to Cyprus Airways' difficulties, does not fully take into account the future prospects of the market and does not include a credible worst-case scenario.
W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie planu operacyjnego (najbardziej pesymistycznego scenariusza) dotyczącego remontu T2 i wdrożenia strategii w zakresie tanich usług transportu lotniczego: [...]
The following table summarises the business plan (worst-case scenario) for the refurbishment of T2 and the implementation of a low-cost strategy: [...]
Prognozy te przedstawiono dla scenariusza bazowego i najbardziej pesymistycznego scenariusza.
Those projections were provided for a base case scenario and a worst case scenario.
W przypadku niekorzystnego i najbardziej pesymistycznego scenariusza z prognoz finansowych wynika, że HSH jest zabezpieczony przed wpływem warunków skrajnych na jego płynność poprzez strukturę zabezpieczenia przed ryzykiem.
The financial projections in the adverse and worst case scenario show that the impact of stress on the solvency of HSH is buffered through the structure of the risk shield.
Komisja zwróciła również uwagę, że plan restrukturyzacji z grudnia 2009 r. nie zawierał jeszcze prognoz finansowych dla najbardziej pesymistycznego scenariusza, czego wymagał motyw (13) komunikatu w sprawie restrukturyzacji.
The Commission also noted that the December 2009 Restructuring Plan did not yet include financial projections for a worst case scenario as required by point (13) of the Restructuring Communication.
W dniu 4 grudnia 2009 r. państwo niderlandzkie przedstawiło plan restrukturyzacji z grudnia 2009 r., ale w tym pierwszym planie brakowało ważnych elementów wymienionych w komunikacie w sprawie restrukturyzacji, takich jak prognozy finansowe dla najbardziej pesymistycznego scenariusza.
The Dutch State submitted on 4 December 2009 the December 2009 Restructuring Plan but that first plan still lacked important elements mentioned in the Restructuring Communication such as financial projections for a worst case scenario.
Według najbardziej pesymistycznego scenariusza bank będzie dalej generował zyski, poprawiając zysk netto z 51 mln DKK (6,8 mln EUR) w 2013 r. do 122 mln DKK (16,27 mln EUR) w 2016 r.
In a worst case scenario, the bank would still generate profits, with net profit improving from DKK 51 million (EUR 6,8 million) in 2013 to DKK 122 million (EUR 16,27 million) in 2016.
Władze islandzkie nie wyraziły opinii o realizmie najbardziej pesymistycznego scenariusza.
The Icelandic authorities did not comment upon the realism of the most pessimistic scenario.
W przypadku ziszczenia się najbardziej pesymistycznego scenariusza, może to po prostu doprowadzić do stabilizacji emisji w Unii i utrzymania wszystkiego po staremu.
In the worst case scenario, this can simply lead to the stabilisation of emissions at home and keeping things as they are.
W rezultacie zdaniem A&A sytuacja beneficjenta jest znacznie gorsza niż to przedstawiono w planie restrukturyzacji, nawet przy uwzględnieniu najbardziej pesymistycznego scenariusza.
As a result, it is argued that the situation of the beneficiary is much worse than that portrayed in the restructuring plan, even if one takes into account the worst-case scenario.
W listopadzie 2012 r. na wniosek Komisji władze cypryjskie przedstawiły zaktualizowane prognozy finansowe w odniesieniu do oczekiwanego i najbardziej pesymistycznego scenariusza obejmujące lata 2013-2020.
In November 2012, on request by the Commission the Cypriot authorities submitted updated financial projections for the expected and worst-case scenarios covering the period 2013-2020.
W związku z tym Komisja zwróciła się o dostarczenie prognoz finansowych najbardziej pesymistycznego scenariusza, co umożliwiłoby jej sprawdzenie, w jaki sposób ABN AMRO Group poradziłaby sobie w bardziej niekorzystnych warunkach rynkowych.
Therefore, the Commission asked for such worst case financial projections, allowing it to verify how ABN AMRO Group would perform in more stressful market conditions.
W ramach najbardziej pesymistycznego scenariusza przedstawionego w planie restrukturyzacji z listopada 2010 r. państwo niderlandzkie wyszło z bardziej zachowawczych założeń niż w ramach scenariusza bazowego.
Under the worst case scenario in the November 2010 Restructuring Plan, the Dutch State started from more conservative assumptions than under the base case scenario.
wielkość jest dostosowana do najbardziej pesymistycznego scenariusza (na podstawie oceny ryzyka) pod względem wyprodukowanej ilości chloru i wskaźnika przepływu (absorpcja pełnej produkcji przez dostateczny czas do wyłączenia instalacji);
size suitable for the worst case scenario (derived from a risk assessment), in terms of produced chlorine quantity and flowrate (absorption of the full cell room production for a sufficient duration until the plant is shut down);
W przypadku najbardziej pesymistycznego scenariusza.
Tylko w przypadku najbardziej pesymistycznego scenariusza wspomniane ceny energii elektrycznej kształtowały się stale poniżej 17 GBP/MWh, osiągając wartości rzędu 16,5 GBP/MWh w średnim okresie czasu.
Only the most pessimistic of them featured electricity price values staying consistently below GBP 17/MWh, reaching only values of around GBP 16,5/MWh in the medium term.
W przypadku najbardziej pesymistycznego scenariusza wartość bieżąca netto scenariusza alternatywnego byłaby większa (o [...] mln EUR) niż w scenariusza zakładającym utrzymanie obecnego stanu rzeczy.
In the worst case scenario, the NPV of the alternative scenario would even be higher (by EUR [...] million) than in the status quo scenario.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 50 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo