Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "najbliższy krewny" na angielski

Wyszukaj najbliższy krewny w: Definicja Synonimy
next of kin
Problem w tym, że w jej karcie zdrowia... jako najbliższy krewny figuruje profesor Alcott.
The problem is, on her student emergency card... she has Professor Alcott as her next of kin.
Nikt inny jak najbliższy krewny Van Garrett'a.
None other than Van Garrett's next of kin,
Jego najbliższy krewny to brat na Florydzie.
Next of kin is a brother in Florida.
Prawdę mówiąc, Tripp wspominał, że jej najbliższy krewny jest spoza stanu.
In fact, I believe tripp mentioned her next of kin Being out of state.
Doceniam to, jednak zgodnie z prawem stanu Texas, bez pisemnego przekazania opieki przejmuje ją najbliższy krewny.
I appreciate that, but per Texas state law, without a written will next of kin retains custody.
Jako najbliższy krewny ma pan prawo. Nie.
As next of kin you have the right.
Adam Stein, najbliższy krewny: brak jakiegokolwiek, liczba na ramieniu:
Adam Stein, next of kin: none whatsoever, number on my arm:
Oznacza to waszą świadomość odnośnie ryzyka, na jakie będzie wystawieni, a także zgodę na ścisłą poufność, za złamanie której... wy i wasz najbliższy krewny, znajdziecie się w tym worku.
This represents your acknowledgement of the risks that you are about to face... as well as your agreement to strict confidentiality, which incidentally if you break... will result in you and your next of kin being in that bag.
roszczenie o odszkodowanie umowne może wnieść bezpośrednio marynarz, którego sprawa dotyczy, lub jego najbliższy krewny, przedstawiciel lub wyznaczony beneficjent.
the claim for contractual compensation may be brought directly by the seafarer concerned, or their next of kin, or a representative of the seafarer or designated beneficiary.
To musi być najbliższy krewny.
It has to be next of kin.
Lub ich najbliższy krewny.
Or their next of kin.
Najbliższy krewny wyraził zgodę.
Next of kin signed off.
Wielcy jak ich król, mój najbliższy krewny.
Great as our own shield king Is, there is another nearest kin to me.
Więc jako najbliższy krewny, dziedziczę wszystko.
So as his nearest relative, I'll inherit everything.
Tak, podpisałeś jako najbliższy krewny.
What's wrong about that, darling?
Najbliższy krewny jakiego mam mieszka w Daytona.
The closest relative I have is in Daytona.
Ponoč dziedziczy ją najbliższy krewny.
The precinct says it goes to the next of kin.
Tak, chyba, że najbliższy krewny postanowi inaczej.
Can we do the tests?
Ponoć dziedziczy ją najbliższy krewny.
What about the Police Memorial Award?
W przyszły czwartek opowiem klasie o rybie dwudysznej... najbliższy krewny czworonożnych.
Next Thursday, I'm going to talk to your class about the lungfish... the closest living relative of the tetrapods.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 31 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo