Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "najbliższych latach" na angielski

Wyszukaj najbliższych latach w: Definicja Synonimy
coming years
years ahead
years to come
coming year
next few years
next years
forthcoming years

Sugestie

Równocześnie powinniśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dostępne marginesy w najbliższych latach będą niezwykle ograniczone.
At the same time, however, note should be made of the fact that the margins available are extremely limited for coming years.
Te chmury będą przesłaniać krajobraz naszej gospodarki w ciągu najbliższych latach.
These clouds will overshadow our economic landscape in the coming years.
W najbliższych latach musi nastąpić drastyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych.
There must be a drastic reduction in emissions of greenhouse gases in the years ahead.
Przeciwnie, Europa jest importerem netto kęsisk i ta sytuacja w najbliższych latach nie powinna rozwijać się inaczej.
On the contrary, Europe was a net importer of slab, and this situation was not expected to differ in the years ahead.
Wszystkie dane dotyczące kondycji rynków żywnościowych wskazują na to, że skrajne wahania cen żywności mogą występować również w najbliższych latach.
All the data on the outlook for food markets lead to the conclusion that the high volatility of food prices could continue in the years to come.
W najbliższych latach przekierowanie naszych gospodarek na drogę wzrostu przy większym poszanowaniu klimatu będzie wymagało coraz bardziej innowacyjnych starań oraz mobilizacji znacznych środków kapitałowych w tym celu.
In the years to come, the reconversion of our economies towards growth which is more respectful of the climate will demand increasingly innovative efforts and, to that purpose the mobilisation of an important supply of capital.
Kryzys finansowo-gospodarczy będzie miał wpływ na DNB państw członkowskich, który w najbliższych latach spadnie.
The financial and economic crisis will have an impact on the Member States' GNIs, which will decrease over the coming years.
obowiązki i potrzeby agencji w najbliższych latach.
the Agency's duties and requirements in the coming years.
2.2.2. Region azjatycki wymagać będzie w najbliższych latach podjęcia szczególnych działań.
2.2.2. The Asian region will require special efforts to be made over the coming years.
RMG oczekuje jeszcze większych strat udziałów w rynku na rzecz konkurentów w najbliższych latach.
RMG expects to lose even more market shares to its competitors in the coming years.
W najbliższych latach jednym z największych wyzwań dla europejskiej polityki społecznej będzie równość międzypokoleniowa.
Equality between generations will be one of the main challenges for European social policy in coming years.
Podjęto kroki w tym kierunku, jednak Unia musi w najbliższych latach wdrożyć plan działań w tym obszarze.
Steps have been taken in this direction, but the Union needs to implement the action plan in this area in the years ahead.
Procentowy udział UE w światowym zużyciu ropy naftowej będzie się stopniowo zmniejszał w najbliższych latach.
The EU's percentage share in worldwide oil consumption will continue to fall in the coming years.
W najbliższych latach oczekuje się utrzymania znacznej nadwyżki mocy produkcyjnych pomimo przewidywanego wzrostu popytu w ChRL.
Despite the expected increase in demand in the PRC, overcapacity is expected to persist and remain very significant in the coming years.
Ufam, że zarówno moi koledzy w tym Parlamencie, jak i osoby pracujące we wszystkich europejskich instytucjach, będą pamiętać o tych zasadach w najbliższych latach.
I trust that both my colleagues in this Chamber and those working throughout the European institutions will consider these principles in the years ahead.
W najbliższych latach spodziewany jest dalszy wzrost natężenia ruchu, co będzie się wiązało z większym zapotrzebowaniem na dodatkowe częstotliwości.
Traffic growth is expected to continue over the coming years, implying further demand for additional VHF requirements.
jaśniejsze określenie kierunku polityki wspólnotowej w dziedzinie ochrony i dobrostanu zwierząt w najbliższych latach;
Define more clearly the direction of Community policies on animal protection and welfare for the coming years;
W ciągu dziewięciu miesięcy przed końcem kadencji Komisja ocenia przede wszystkim wykonanie obowiązków przez dyrektora oraz obowiązki i potrzeby agencji w najbliższych latach.
In the course of the nine months preceding the end of that period, the Commission shall evaluate in particular the performance of the Director and the Agency's duties and requirements in the coming years.
W najbliższych latach zbieranie i analiza danych od krajów kandydujących również traktowane będzie jako główny priorytet.
The collection and analysis of data from candidate countries will also have first priority in the coming years.
W najbliższych latach oczekuje się kolejnej zmiany częstotliwości mającej na celu uwolnienie większej pojemności na potrzeby przyszłej technologii mobilnej LTE, generującej podobne koszty.
A further frequency shift to free more capacity for the future mobile LTE technology, creating similar cost, is expected for the coming years.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 208. Pasujących: 208. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo