Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "najwyższej jakości" na angielski

Wyszukaj najwyższej jakości w: Definicja Synonimy
highest quality
top quality
high quality
top-quality
best quality
high-end
excellence
superior quality
high-grade
highest possible quality
first-class
state-of-the-art
highest-quality
Zapewnienie im dostępu do bezpiecznej żywności najwyższej jakości powinno być najwyższym priorytetem.
Ensuring them access to safe food of the highest quality should be a top priority.
Kluczowe znaczenie ma zatem zagwarantowanie niezależności, obiektywizmu i najwyższej jakości ratingów kredytowych wykorzystywanych we Wspólnocie.
It is essential, therefore, that credit ratings used in the Community are independent, objective and of the highest quality.
Sześć miesięcy, najwyższej jakości projekty Burkea trafiły na rynek.
Six months ago, top quality Burkes hit the market.
Okazuje się wyraźnie, że badania naukowe w Europie są najwyższej jakości.
What becomes clear is that scientific research in Europe is top quality.
Aby osiągnąć ten cel WCB przeprowadza badania naukowe najwyższej jakości.
In order to achieve its mission the JRC carries out high quality research.
Dlatego też należy podjąć niezwłoczne działania, aby tę sytuację zmienić, gdyż nasze zapewnienia o bezpiecznej i zdrowej, europejskiej żywności najwyższej jakości staną się puste.
We should therefore take prompt measures to change this situation, since the guarantees we have given that European food will be safe, healthy and of high quality will otherwise be proved empty words.
W ramach skutecznej strategii bezpieczeństwa siły europejskie powinny mieć dostęp do najwyższej jakości sprzętu i zasobów.
In an effective security strategy, our European forces should have access to equipment and resources of the highest quality.
Oznacza to, że nasi rolnicy produkują żywność najwyższej jakości.
That means that our farmers produce food of the highest quality.
dopilnowują, by zgłoszenia o działaniach niepożądanych zawierały informacje możliwie najwyższej jakości;
ensure that adverse reaction reports contain the highest quality information possible;
Dlatego też należy podjąć niezwłoczne działania, aby tę sytuację zmienić, gdyż inaczej nasze zapewnienia o bezpiecznej, zdrowej i najwyższej jakości europejskiej żywności staną się puste.
This is why we should take immediate measures to change the situation, or our assurances regarding healthy and safe European food of the highest quality will sound hollow.
Projekty tego rodzaju spełniają kryteria najwyższej jakości, które zostaną przyjęte w ramach ustanowionych przez Narody Zjednoczone, zgodnie z art. 28a.
Such projects shall meet high quality criteria to be adopted within the framework established by the United Nations, as specified in Article 28a.
Potrzebujemy inwestycji w badania i innowacje, aby nasz przemysł był jeszcze bardziej konkurencyjny, a nasze produkty - najwyższej jakości.
We need investment in research and innovation to make our industries ever more competitive and our products of the highest quality.
Wnioski podlegają ocenie niezależnych ekspertów (osób przeprowadzających wzajemną ocenę) w celu zagwarantowania, że do finansowania wybrane zostaną wyłącznie wnioski najwyższej jakości.
Proposals are subject to a review by independent experts (peer reviewers) to ensure that only those of the highest quality are selected for funding.
Jonathan Evans stwierdził po zakończeniu posiedzeń, że było to jedno z "najwyższej jakości" spotkań, w których kiedykolwiek uczestniczył.
Speaking after the event Mr Evans said that this was one of the "highest quality" such meetings he had attended.
Produkty uboczne, odpady i gruz mogą być jednak w dalszym ciągu realną alternatywą dla kruszyw najwyższej jakości w wielu sytuacjach.
However, by-products, waste and spoil can still present a viable alternative to the highest quality aggregates in many situations.
Jednocześnie metoda ta powinna zapewniać odpowiednie zachęty dla dostawców bankowych usług pomocniczych, w tym zachętę do uzyskania zabezpieczenia o najwyższej jakości oraz do wyboru kontrahentów mających zdolność kredytową.
At the same time, the methodology should provide proper incentives to the providers of banking-type ancillary services, including the incentive to collect the highest quality of collateral and select creditworthy counterparties.
Tylko surowe mleko z kategorii o najwyższej jakości (s) spośród trzech kategorii.
Only raw milk of highest quality category (S) of three categories.
W rzeczywistości dwoisty system nadawczy, w którym media prywatne i publiczne odgrywają odpowiednie role niezależnie od nacisków politycznych i gospodarczych, jest niezbędny dla zapewnienia dostępu do informacji o najwyższej jakości i propagowania demokracji.
In fact, the dual broadcasting system, in which private and public service media play their respective roles independent of political and economic pressure, is vital for ensuring access to information of the highest quality and for promoting democracy itself.
Poparłem przedmiotową rezolucję, ponieważ moim zdaniem oświadczenia zdrowotne mogą mieć wpływ na wybory konsumentów i dlatego oświadczenia te należy stosować w sposób odpowiedzialny w oparciu o najwyższej jakości dowody naukowe.
I supported this resolution as I think that health claims can influence the choices made by consumers, which is why these claims must be used responsibly, based on the highest quality scientific evaluations.
Uważam, że wysoka jakość, łatwa dostępność i skuteczność powszechnych usług w zakresie zdrowia psychicznego - o czym była wzmianka sprawozdaniu poseł Tzampazi - jest szczególnie ważna, tak samo jak większe inwestycje w badania najwyższej jakości.
I consider the high quality, easy accessibility and effectiveness of universal mental health services called for in Mrs Tzampazi's report to be especially important, as I do greater investment in top quality research.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 251. Pasujących: 251. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo