Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "najwyższy już czas" na angielski

Wyszukaj najwyższy już czas w: Definicja Synonimy
it is high time
it is time

Sugestie

Jeśli chodzi o arenę międzynarodową, najwyższy już czas, aby i tutaj Unia Europejska poświęciła się i dążyła do zacieśnienia stosunków z partnerami mającymi podobną wizję świata.
In the international arena, too, it is high time for Europe to commit itself and to pursue closer links with partners who share our vision of the world.
Najwyższy już czas, żebyśmy wypromowali mobilność siły roboczej UE.
It is high time we gave the mobility of the EU's workforce a boost.
Może najwyższy już czas, by kardynał zmienił koloratkę.
Maybe it is time for the good cardinal's collar to be replaced.
Może najwyższy już czas zacieśnić więzy z ojczyzną naszych przodków.
Perhaps it is time for us to strengthen our ties with our ancestral homeland.
Z uwagi na ciągły wzrost cen energii, zaniepokojenie dostawami energii w przyszłości, a także konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, najwyższy już czas osiągnąć odpowiedni poziom racjonalizacji zużycia energii, aby móc sprostać wyzwaniom przyszłości.
With a continuous increase of energy prices, the concerns on future energy supply as well as the need of reducing greenhouse emissions, it is time to reach an adequate level of energy efficiency to cope with future challenges.
Najwyższy już czas podpisać wspomniany układ, ponieważ leży on w interesie zarówno Unii Europejskiej, jak i Ukrainy.
It is time to sign the agreement, because it is in the interests of both the EU and Ukraine.
Najwyższy już czas, aby Komisja Europejska zaczęła odgrywać aktywną rolę w tym obszarze poprzez ustanowienie agencji lub organu regulacyjnego, który byłby odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zabezpieczenie instalacji w elektrowniach jądrowych.
It is high time that the European Commission plays an active role in this area by setting up an agency or regulator that would be responsible for the safety and security of nuclear power installations.
Najwyższy już czas, aby Europa uświadomiła sobie, że masowa imigracja ze świata islamskiego stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, szczególnie z takiego powodu, że emigracja do Europy stała się środkiem do uzyskania statusu męczennika i że infiltracja chrześcijańskiego Zachodu przez muzułmańskich imigrantów została ogłoszona celem religijnym.
It is high time the EU recognised that mass immigration from the Islamic world is a potential security risk, particularly since emigration to Europe has become a means of acquiring martyr status and the infiltration of the Christian West by Muslim immigrants has been declared a religious objective.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż najwyższy już czas, abyśmy na szczeblu Unii Europejskiej podjęli działania zapobiegające narażaniu obywateli na niebezpieczeństwa związane z wdychaniem dymu tytoniowego.
I voted for this report because it is high time we acted at European Union level to prevent people from actually being exposed to the dangers of tobacco smoke.
Więc najwyższy już czas je wypróbować.
Then it's time we test them.
Bo najwyższy już czas zacząć mysleć o tym co będzie potem, co przyjdzie po życiu.
'Cause if all that's left for us in this life is Oz, we better start thinking about what's next, what comes after.
A najwyższy już czas byśmy i my mieli szczęśliwe zakończenie.
And it's time the villains got their happy endings.
A nie sądzisz, że najwyższy już czas, aby znowu ktoś miał sen?
And you don't think it's time somebody had a dream again?
Najwyższy już czas, abyśmy wzięli sprawy we własne ręce.
The time has come to take our destiny into our own hands.
Najwyższy już czas zapewnić sobie przyszłość.
It's time you settled your future.
Wiesz, najwyższy już czas.
You know? It's time.
Uważam, że najwyższy już czas, żeby nie tylko Komisja zdobyła tę dokumentację - po prostu ją pozyskała - ale także, żeby zbadała wreszcie, czy mamy tutaj do czynienia z bezprawnym działaniem.
In my opinion, it is high time the Commission not only obtained the dossier - simply went to get it - but also, at long last, looked into whether this is a case of unlawful conduct.
Najwyższy już czas, żeby ktoś wzniósł toast za młodych!
Quit your bollocksing around. It's time to toast the bride and groom.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo