Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "należności z tytułu" na angielski

Wyszukaj należności z tytułu w: Definicja Synonimy
receivable
claim on
charges for
claims under
entitlements to
recovery of the
overdue
recovery of a
Claims arising from
+ należności z tytułu składek emerytalnych od pracodawców (48 00 2),
+ Pension contributions receivable from employers (48 00 2),
Podział geograficzny należności z tytułu odsetek i podobnego dochodu pochodzący z działalności oddziałów (w krajach nienależących do EOG)
Geographical breakdown of interest receivable and similar income via branch business (in non-EEA countries)
Udziały kapitałowe reprezentują prawa własności w przedsiębiorstwach lub jednostkach typu przedsiębiorstwo; stanowią one należności z tytułu rezydualnej wartości przedsiębiorstwa po zaspokojeniu należności wszystkich wierzycieli.
Equity represents property rights on corporations or quasi-corporations; it is a claim on residual value after the claims of all creditors have been met.
Agencja może pobierać należności z tytułu innych świadczonych przez siebie usług.
The Agency may collect charges for other services it provides.
Całkowita wartość tego rodzaju ekspozycji nie przekracza 15% wartości nominalnej należności z tytułu obligacji zabezpieczonych emitującej instytucji kredytowej.
The total exposure of this kind shall not exceed 15 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution.
Wyłączyć wszelkie zaległości z tytułu odsetek lub należności z tytułu kar.
Exclude any interest arrears or penalty amounts.
Państwa Członkowskie mogą wymagać lub zezwolić na wykazywanie należności z tytułu reasekuracji po stronie aktywów.
Member States may require or permit the reinsurance amounts to be shown as assets.
Jednostka ta będzie jednak musiała ujawniać wszelkie dywidendy wypłacane zamiast należności z tytułu produkcji lub tantiem.
However, the undertaking will be required to disclose any dividends paid in lieu of production entitlements or royalties.
Władze francuskie stwierdzają najpierw, że grupie Trèves nie umorzono żadnych należności z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne.
The French authorities specify firstly that no remission of tax or social security debts was granted to the Trèves group.
Aby móc sfinansować znaczną płatność wstępną, PSE i/lub jej spółka zależna dokonują sekurytyzacji należności z tytułu opłat.
In order to finance the large initial payment, PSE and/or its subsidiary will securitize revenue from the levy.
egzekucję należności z tytułu wierzytelności alimentacyjnych na warunkach przewidzianych w niniejszym rozdziale.
the recovery of maintenance claims under the conditions laid down in this Chapter.
Restrukturyzacja należności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami
Restructuring of claims in respect of environmental charges and interest
Celem ułatwienia transgranicznego odzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych, należy ustanowić system współpracy organów centralnych wyznaczonych przez państwa członkowskie.
To facilitate cross-border recovery of maintenance claims, provision should be made for a system of cooperation between Central Authorities designated by the Member States.
W niniejszej opinii EIOD będzie wspierał poszanowanie podstawowego prawa do ochrony danych osobowych, przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczności proponowanych mechanizmów mających ułatwić egzekucję transgranicznych należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.
The EDPS in this opinion will promote the respect for the fundamental right to protection of personal data, while ensuring efficiency of the proposed mechanisms aimed at facilitating the recovery of cross-border maintenance claims.
A dodała, że polityka FT odnośnie potrącania należności z tytułu jej licencji nosi znamiona pomocy.
It adds that France Télécom's policy regarding the collection of royalties for its patents also contains aid elements.
Całkowite obniżenie należności z tytułu kwoty głównej w danym okresie, tj. włącznie z zgłoszeniami oszustwa.
Total reductions in principal receivables during the period, i.e. inclusive of fraud claims.
POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO FINANSOWANIA - należności z tytułu instrumentów pochodnych
ITEMS REQUIRING STABLE FUNDING - derivatives receivables
łączną rezerwę na nieściągalne należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych;
the accumulated allowance for uncollectible minimum lease payments receivable; and
Właściciele statków nie mają prawa do odzyskania różnicy w przypadku gdy kwota należności z tytułu faktycznego wykonywania działań połowowych jest mniejsza niż kwota wpłaconej zaliczki.
In cases where the amount payable in respect of actual fishing operations is less than the advance payment, shipowners cannot recover the balance.
W konsekwencji, wartość podatkowa należności z tytułu dywidend wynosi 100 [9].
Consequently, the tax base of the dividends receivable is 100(9).
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 167. Pasujących: 167. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo