Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nalegać na" na angielski

Wyszukaj nalegać na w: Definicja Synonimy
insist on
push for
press for
insisted on
insisting on
LF nalegać na Berryhill... Będziemy walczyć.
If you insist on Berryhill... we'll fight.
Muszę również nalegać na konieczność długoterminowego planowania polityki lokalowej służącego zapewnieniu równowagi budżetowej.
I must also insist on the need for long-term planning in buildings policy, with a view to ensuring budgetary sustainability.
Wszyscy musimy nalegać na to także w naszych państwach.
We all need to push for this in our own countries as well.
Moim zdaniem powinniśmy nalegać na przydzielenie więcej częstotliwości na usługi łączności ruchomej, przy minimalnym celu 1200 MHz.
In my opinion, we should push for the allocation of more frequencies to mobile services, with a minimum target of 1200 MHz.
Podjęła w związku z tym decyzję, że nadal będzie nalegać na włączenie do ostatecznej wersji rozporządzenia odpowiednich postanowień w tych kwestiach.
She has therefore decided to continue to press for the inclusion of appropriate provisions on these matters in the final regulation.
Dalej będziemy nalegać na włączenie transportu lotniczego do reżimu kontroli zmian klimatycznych po 2012 roku, gdy cele z Kioto ulegną przedawnieniu.
We will continue to press for the inclusion of air transport in an international climate change control regime after 2012, when the Kyoto targets expire.
Unia Europejska musi nalegać na wznowienie dialogu pomiędzy Prisztiną a Belgradem.
The European Union must insist on a resumption of dialogue between Priština and Belgrade.
Trzeba nalegać na zniesienie jednostronnych i nieuzasadnionych barier dla handlu.
It is important to insist on the elimination of unilateral and unreasonable trade barriers.
Będziemy musieli nalegać na zwolnienie więźniów oraz szczegółowe śledztwo w sprawie tych wydarzeń.
We will have to insist on the liberation of the arrested prisoners and a thorough investigation of the events.
Będziemy nadal obserwować sytuację i nalegać na jej wyjaśnienie.
We will keep an eye on this and will continue to push for clarity.
Jeśli jednak to zaangażowanie ma być wiarygodne i urzeczywistnione, to musimy nalegać na spełnienie warunków.
If this commitment is to be credible and become a reality, however, we must insist on the conditions being met.
Rozumiem, że są państwo przestraszeni, ale muszę nalegać na państwa szybką współpracę.
While I understand that you're frightened, I must insist on your immediate cooperation.
W konsekwencji będzie nalegać na mą egzekucję, a gdy zostanę stracony, ma żona zostanie żywcem pogrzebana.
Consequently, she will insist on my execution and if I'm executed, my wife will have to be buried alive.
Z tych względów UE powinna nalegać na zawarcie pozostałych umów.
For these reasons, the EU should push for the conclusion of the outstanding agreements.
Ash Park trafi do niego, jeśli będziesz nalegać na ten mezalians.
Ash Park will go to him if you insist on this mismatch.
Nie wystarczy nalegać na gwarancje nieprzerwanych dostaw z innych krajów, szczególnie od sąsiadów.
It is not enough to insist on guarantees of uninterrupted supply from other countries, particularly neighbouring countries.
Zamiast tego powinniśmy nalegać na opracowanie wspólnego programu roboczego na przyszły rok dla wszystkich instytucji.
Instead, we should insist on one joint working programme for all institutions in the next year.
Dziś ponownie musimy nalegać na wprowadzenie obowiązkowych praw dla niewidomych i niedowidzących obywateli europejskich.
Today, again, we must insist on compulsory rights for Europe's blind and partially-sighted people.
Moim zdaniem musimy nalegać na rozstrzygnięcie tych sporów przed przystąpieniem tego państwa do UE.
The way I see it, we must insist on these disputes being resolved before the country joins the EU.
nie nalegać na bycie aktorką metody.
didn't insist on being a method actress.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 154. Pasujących: 154. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo