Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "napięcie" na angielski

Wyszukaj napięcie w: Definicja Synonimy
tension
voltage
strain
suspense
pressure tense
stress
tone
hypertonia
PMS

Sugestie

47
Zmniejsza napięcie i strach przed śmiercią.
It relieves tension and the fear of death.
Wyczuwam duże napięcie w głosie kapitana.
There is extreme tension in the captain's vocal patterns.
Należy zmierzyć, czy napięcie odpowiada specyfikacji producenta.
Measure if the voltage corresponds to the manufacturer's specification.
Ublock oznacza napięcie blokujące w punkcie przyłączenia.
Ublock is the blocking voltage at the connection point.
To było po prostu napięcie mięsni.
It was just a muscle strain.
Występuje powolne napięcie dla bogactw naturalnych.
There's just basically this slow, creeping tension for natural resources.
Teraz całe napięcie przechodzi do twoich palców.
From here the tension passes on to your fingers.
Mogę wyczuć prawdziwe napięcie między nimi.
I can sense some real tension between them.
Moglibyśmy trochę rozładować napięcie w szkole.
We could use a little less tension around school.
Rozładowują napięcie i strach przed śmiercią.
It relieves tension and the fear of death.
Wspomaga tworzenie jednorodnych mieszanin niemieszających się cieczy, zmieniając napięcie międzyfazowe.
Promotes the formation of intimate mixtures of non-miscible liquids by altering the interfacial tension.
To dobre, bo napięcie przynosi rezultaty.
I mean, that's okay, because tension produces results.
Następnie wyjąć klucz zatrzasku, który odcina napięcie spustu.
Then, remove the latch key, Which takes tension off the trigger.
Fez to napięcie między nami przystwarza problemy.
Fez, this tension between us is causing problems.
Emituje światło dezorientujące i wzmacnia napięcie.
It emits a disorienting light and amplified voltage.
Nagła usterka globalnej sieci satelitów zwiększyła napięcie na świecie.
The sudden failure... of the Global Satellite Network has increased world tension.
Po sześciu latach od pomarańczowej rewolucji ukraińską politykę charakteryzują rywalizacja i napięcie.
Mr President, six years on from the Orange Revolution, Ukrainian politics remain characterised by rivalry and tension.
Wygląda na to, że wyczuwa między wami duże napięcie.
It seems she feels there's been some real tension between the two of you.
To jest właśnie napięcie świata flmowego Lyncha.
This is the proper tension of the Lynchian universe.
Spodziewałem się że będzie tutaj napięcie, dlatego trzymałem się z dala.
I was expecting there to be tension, because that's why I stayed out the way.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1439. Pasujących: 1439. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo