Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "naprawić tę" na angielski

rectify this
correct this
remedy that
get this
to fix this
remedy this
correct the
Musimy naprawić tę sytuację i prosimy Komisję, by rozważyła najbardziej odpowiednie środki odszkodowawcze dla naszych pasażerów.
We must rectify this situation, and we ask the Commission to consider the most adequate compensation measures for our passengers.
W związku z powyższym należy naprawić tę sytuację.
Therefore it is appropriate to rectify this situation.
Jako organ kierowniczy musimy zrobić coś, aby naprawić tę niesprawiedliwość.
As a governing body, we must do something to correct this injustice.
teraz, chciałbym pójć krok dalej i naprawić tę okropnš niesprawiedliwoć, ale ekskomunikowano by mnie za złamanie tajemnicy spowiedzi.
Now, I'd like to go forward and-and correct this horrible injustice, but I'd be excommunicated for breaking the confessional seal.
Europejski system prywatnego plasowania mógłby naprawić tę sytuację.
A European private placement regime can remedy that situation.
Musimy naprawić tę jamę w twoim kręgosłupie.
We need to repair that syrinx in your neck.
Kolejny powód, by naprawić tę maszynę do jutra, byśmy skończyli most.
More reason to get this machine fixed by tomorrow so we can finish the bridge.
Ale póki co, powinieneś naprawić tę swoją chałupę.
Meanwhile, you should fix up your place up there.
Aby naprawić tę sytuację, należy uzupełnić rozporządzenie o bardziej szczegółowe przepisy dotyczące inspekcji krajowych.
To remedy this, the Regulation needs to be supplemented by more detailed rules on national inspections.
Mam nadzieję, że przygotowując swe pierwsze czytanie, Parlament postara się naprawić tę sytuację.
I am hopeful that, in preparing its first reading, Parliament will seek to redress this situation.
Rozporządzenie w sprawie gromadzenia danych z pewnością pomoże naprawić tę sytuację.
The Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Aby naprawić tę sytuację należy poszukać bardziej zdecydowanych działań i wprowadzić je w życie.
More decisive measures to correct the situation should be identified and put into action.
Musimy się dostać do komputera - i naprawić tę usterkę.
We need to get to a workstation and fix this malfunction.
Ale nie oddalaj się, bo chcę naprawić tę oponę i jechać do domu.
But stay clos e, 'cause I want to fix this tire and get on home.
Więc ja pozwolę sobie naprawić tę wielką niesprawiedliwość.
Then I am thwarting a great injustice.
W przedmiotowym sprawozdaniu próbuje się naprawić tę sytuację, wprowadzając nadzór nad agencjami ratingowymi.
This report is attempting to put the situation right, by introducing supervision of the credit rating agencies.
Mówi, że wraca do domu, żeby naprawić tę porażkę obyczajową.
She say she come home to fix decorum disaster.
Pierwszym krokiem, jaki Unia Europejska powinna zrobić, aby naprawić tę sytuację, jest jak najszybsze opracowanie mapy drogowej dla ruchu bezwizowego.
The first step the European Union should take to remedy this is to draw up, as soon as possible, a road map for a visa-free regime.
Uważam, że Europa ma obowiązek naprawić tę sytuację i w związku z tym nadal zachęcać Mołdowę i reagować na jej wysiłki służące przystąpieniu do Unii.
I believe Europe has a duty to correct that situation and thus continue to encourage and respond to Moldova's efforts to join the Union.
Jedynym gościem wystarczająco silnym, żeby naprawić tę drogę jest Wielki Al!
The only guy strong enough to fix that road is Big Al!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo