Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "narażone na" na angielski

Wyszukaj narażone na w: Definicja Synonimy
vulnerable to
prone to
likely to
exposed to subject to
susceptible to
confronted with
subjected to
affected by

Sugestie

Najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu są kobiety.
Women are among the most vulnerable to the impact of climate change.
Osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na łamanie ich podstawowych praw.
Disabled persons are particularly vulnerable to the violation of their human rights.
Należy wybrać obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenie.
Areas most likely to be contaminated shall be selected.
Dzieci rozwodników, jak zapewne wiesz, są 10-krotnie bardziej narażone na prowadzenie życia przestępcy.
And the children of divorce, as I'm sure you do know, they're 10 times more likely to pursue a life of crime.
Dzieci są szczególnie narażone na infekcję wirusem religii.
Children are especially vulnerable to infection by the virus of religion.
Wpływa na system odpornościowy i pozostawia ciało narażone na mnóstwo innych chorób.
It affects the immune system, leaving the body vulnerable to a host of diseases.
Rozbudowane łańcuchy podwykonawstwa w sektorze budowlanym są w szczególności narażone na nadużycia.
Long subcontracting chains in the construction sector in particular have been vulnerable to abuse.
Szczególnie narażone na tę nową formę niewolnictwa są kobiety i dzieci.
Women and children are particularly vulnerable to this modern form of slavery.
I wielkie drapieżniki jak mażungazaur, Były szczególnie narażone na głód.
And big predators like Majungasaurus are especially vulnerable to starvation.
Szczególną uwagę należy poświęcić ochronie dzieci, ponieważ są one bardzo narażone na nowe formy cyberprzestępczości i wykorzystywania.
Particular attention should be given to the protection of children, as they are highly vulnerable to the emerging forms of cyber crime and abuse.
Ponadto nawet formalnie zatrudnione kobiety są bardziej narażone na złe warunki pracy i bezrobocie.
Moreover, even formally employed women are more vulnerable to poor working conditions and to unemployment.
Które z nas jest bardziej narażone na zranienie?
Which one of us is more likely to get hurt?
Dzieci pozbawione takiej ochrony są bardziej narażone na wykorzystanie w charakterze siły roboczej, pobór do armii, wczesne małżeństwo itd.
Children without this protection are more vulnerable to child labour, conscription into armies, early marriage etc.
TIK są narażone na zagrożenia pochodzące spoza granic krajowych i zmieniają się w miarę rozwoju technologii i rynku.
ICT is vulnerable to threats which come from outside national borders and change as the technologies and market evolve.
Zarazem obszary te są bardzo narażone na zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka - na przykład w wyniku motoryzacji, substancji chemicznych oraz zmian klimatycznych - lub pojawienie się nowych gatunków roślin i zwierząt.
At the same time, these areas are extremely vulnerable to environmental changes caused by human beings - for instance as a result of motorisation, chemicals and climate change - and to the appearance of alien plant and animal species.
Strefy konwergencji są najbardziej narażone na klęski żywiołowe.
The zones of convergence are most exposed to the risk of being hit by natural disasters.
Niemowlęta i dzieci są wyjątkowo narażone na zakażenie.
Infants and children are at a particularly increased risk of infection.
Myślę, że ta były narażone na...
I think this has been exposed to...
Gdyby warstwa znikła, każde stworzenie byłoby narażone na ogromne promieniowanie.
Once that was gone, every living creature would be exposed to a massive dose of radiation.
Z racji położenia geograficznego kraje te są narażone na zwiększony napływ uchodźców.
Because of their geographical position, these countries have been exposed to an increased influx of refugees.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 603. Pasujących: 603. Czas odpowiedzi: 161 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo