Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "narazić na niebezpieczeństwo" na angielski

Wyszukaj narazić na niebezpieczeństwo w: Definicja Synonimy
endanger
jeopardize
Nie chciałem go narazić na niebezpieczeństwo.
I don't want to endanger him.
I nie pozwolę narazić na niebezpieczeństwo tej sprawy.
And I'm not going to let you endanger this case.
"siła wyższa" oznacza nieuniknione, nieprzewidywalne i nagłe wydarzenia, które mogą narazić na niebezpieczeństwo normalne prowadzenie działalności połowowej w wodach Senegalu lub utrudniają jej prowadzenie.
'force majeure' means sudden, unforeseen and unavoidable events that may endanger or prevent normal fishing activities in Senegalese waters.
Naruszenie zasad bezpieczeństwa powstaje w wyniku działania lub zaniechania, sprzecznego z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa lub krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, które może narazić na niebezpieczeństwo lub nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej UE.
A breach of security occurs as the result of an act or omission contrary to a Council or national security regulation which might endanger or compromise EU classified information.
Powinny być projektowane i umieszczone lub zabezpieczone tak, żeby zapobiegać mimowolnym ruchom lub innym manewrom, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo osobę obsługującą daną maszynę.
They must be designed and located, or protected, so as to prevent any involuntary movement or other manoeuvre that could endanger the machinery operator.
Możesz narazić na niebezpieczeństwo całe kalizjańskie podziemie.
Could expose the entire Kalish underground.
Może chciał cię tylko narazić na niebezpieczeństwo za te 5 brakujących wyrzutni.
Maybe he just wanted to put you on the hook for those five missing missile launchers.
Może się boi narazić na niebezpieczeństwo przyjaźń, albo...
Maybe she's afraid to jeopardize the friendship or...
Jeśli zobaczę, że robi tu coś co może nas narazić na niebezpieczeństwo, poślę ją własnoręcznie do piachu.
If I see her doing anything that might put us at risk, I'll bury her with my own hands.
Wprowadzenie szczegółowych wykazów połączeń zwiększa możliwość weryfikowania przez abonenta prawidłowości naliczania opłat przez usługodawcę, ale jednocześnie może narazić na niebezpieczeństwo prywatność użytkownika dostępnych publicznie usług łączności elektronicznej.
The introduction of itemised bills has improved the possibilities for the subscriber to check the accuracy of the fees charged by the service provider but, at the same time, it may jeopardise the privacy of the users of publicly available electronic communications services.
Jesteś gotowy narazić na niebezpieczeństwo naszą sprawę dla jednej misji?
Are you prepared to risk our entire cause on this one action?
Skandal jak ten może narazić na niebezpieczeństwo każdy przypadek, który przeszedł przez to laboratorium, w ciągu ostatnich kilku lat...
A scandal like this could jeopardize every case that has passed through this lab over the last few years...
Zmiana prędkości, zmiana pasa, która może narazić na niebezpieczeństwo.
Speed changes or lane changes that seem unsafe.
Obydwa kraje będą musiały w pełni współpracować, aby nie narazić na niebezpieczeństwo systemu, który opiera się na wzajemnym zaufaniu między państwami członkowskimi.
Both States will have to cooperate fully so as not to jeopardise a system which depends on mutual trust between the Member States.
sprzęt elektryczny będzie odporny na wpływy niemechaniczne w przewidywalnych warunkach otoczenia w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób, zwierząt domowych oraz mienia;
that the electrical equipment shall be resistant to non-mechanical influences in expected environmental conditions, in such a way that persons, domestic animals and property are not endangered;
nagła zmiana dostaw ropy naftowej, prowadząca do wzrostu średniej zawartości siarki, może z uwagi na dostępną wydajność odsiarczania narazić na niebezpieczeństwo dostawy do konsumentów w Państwie Członkowskim;
Whereas a sudden change in crude oil supplies leading to an increase in average sulphur content may, in view of available desulphurization capacity, jeopardize supplies to consumers in a Member State;
Może pana narazić na niebezpieczeństwo.
It will endanger you instead.
Mogłeś mnie narazić na niebezpieczeństwo.
Jeżeli Danielle groziła ujawnieniem tej sprawy, mogło ją to narazić na niebezpieczeństwo.
Now, if danielle threatenedto expose the cheating, that would put her at risk.
W innym przypadku będzie to operacja "listka figowego", która może narazić na niebezpieczeństwo więcej osób.
Otherwise, this is a fig-leaf operation which could even put more people at risk.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 35 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo