Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "naruszenie zasad bezpieczeństwa" na angielski

Wyszukaj naruszenie zasad bezpieczeństwa w: Definicja Synonimy
security breach
breach of security
Nastąpiło naruszenie zasad bezpieczeństwa przy zewnętrznych bramach.
There's been a security breach at the outer gates.
To poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa, Grant.
This is a serious Security breach, Grant.
Hollis Doyle odkrył, że miał ogromne naruszenie zasad bezpieczeństwa w jego zaporze.
Hollis Doyle found out he had a massive security breach in his firewall.
To poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa.
That's a major security breach.
To bezprawne użycie środków i naruszenie zasad bezpieczeństwa.
That's a misappropriation of resources and a breach of national security.
Przykro mi, ale to naruszenie zasad bezpieczeństwa.
AMELIA: I'm sorry, that would be a security risk.
»dane szczególnie chronione, ale niebędące informacjami niejawnymi«oznaczają dane związane z inspekcjami lub informacje uzyskane podczas przeprowadzania inspekcji, których ujawnienie może spowodować naruszenie zasad bezpieczeństwa i które mogą być udostępniane jedynie na zasadzie ograniczonego dostępu;
"sensitive but non-classified information" means inspection related material or information obtained during the conduct of inspection activities, disclosure of which may lead to a breach of security and which can only be shared on a need-to-know basis;
Naruszenie zasad bezpieczeństwa i narażenie na szwank bezpieczeństwa EUCI
Breaches of security and compromise of EUCI
Naruszenie zasad bezpieczeństwa powstaje w wyniku działania lub zaniechania, sprzecznego z przepisami Rady dotyczącymi bezpieczeństwa lub krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, które może narazić na niebezpieczeństwo lub nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej UE.
A breach of security occurs as the result of an act or omission contrary to a Council or national security regulation which might endanger or compromise EU classified information.
To naruszenie zasad bezpieczeństwa.
To naruszenie zasad bezpieczeństwa.
Strona skarżąca zarzuca ponadto naruszenie zasad bezpieczeństwa prawnego, ochrony zaufania, nieretroaktywności i proporcjonalności.
The applicant also alleges breach of the principles of legal certainty, protection of legitimate expectations, non-retroactive effect and proportionality.
W prawie amerykańskim zaniedbanie lub zwyczajne naruszenie zasad bezpieczeństwa konstrukcji lub żeglugi wystarczy do pociągnięcia do pełnej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych (Oil Pollution Act, 1990)., w którym to przypadku przestaje istnieć ograniczenie odpowiedzialności.
Under American law, negligence or the simple breach of a building or shipping safety rule is sufficient to make the persons responsible legally liable (Oil Pollution Act 1990., in which case liability cannot be limited.
Naruszenie zasad bezpieczeństwa następuje w wyniku działania określonej osoby lub zaniechania przez nią działania w sposób sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa określonymi w niniejszej decyzji.
A breach of security occurs as the result of an act or omission by an individual which is contrary to the security rules laid down in this Decision.
To naruszenie zasad bezpieczeństwa i przestępstwo.
No, my system's been glitchy and I think I...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15. Pasujących: 15. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo