Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nastąpić" na angielski

Wyszukaj nastąpić w: Definicja Synonimy
take place
occur
happen
follow
ensue
succeed
followed by
effected
arise

Sugestie

Cofnięcie zatwierdzenia może nastąpić podczas roku gospodarczego.
Withdrawal of approval may take place in the course of the marketing year.
Wymiana może nastąpić najpóźniej o 16.
The exchange must take place no later than 4 P.M.
Reforma naszego rządu nie może nastąpić bez pomocy...
The reformation of our government cannot occur without the help...
Ponadto musi nastąpić całkowite skroplenie na chłodnicy.
In addition, complete condensation must occur on the cooler.
To wszystko powinno nastąpić się w ramach odnowionego dialogu eurośródziemnomorskiego.
This should all happen within the framework of a revitalised Euro-Mediterranean dialogue.
Przywrócenie rządów prawa jest obecnie najważniejszą rzeczą, jaka musi nastąpić.
A return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
Ta poprawa musi nastąpić na wszystkich szczeblach kwalifikacji.
This improvement has to take place at all levels of qualifications.
Może to nastąpić we właściwym czasie.
This can take place at an appropriate time.
Radioznakowanie musi nastąpić natychmiast po odtworzeniu produktu.
Radiolabelling must take place immediately after reconstitution of product.
Konsultacja taka może też nastąpić na wniosek Państwa Członkowskiego.
This consultation may also take place at the request of a Member State.
Spłata może nastąpić wcześniej w przypadku sprzedaży beneficjentów lub ich aktywów.
The repayment can take place earlier in case of a sale of beneficiaries or their assets.
Atak ma nastąpić za mniej niż 24 godziny.
The attack's supposed to take place in less than 24 hours.
Ewolucja może teraz nastąpić w skali mikrosekund.
So now, evolution can take place on a scale of microseconds.
Wymiana może nastąpić na jednym z tych punktów kontrolnych
The exchange can take place at one of these check posts
Boję się tego, co może nastąpić.
I'm very afraid of what might happen.
Zwolnienie operacji TIR powinno nastąpić niezwłocznie.
Discharge of a TIR operation has to take place without delay.
Rozluźnijcie się efekt powinien nastąpić natychmiast.
Just relax, and it should take effect immediately.
W kinie ma nastąpić jakaś wymiana i zamierzam się wtrącić.
There's supposed to be some sort of exchange Going down at this theater and I'm waiting to intercept.
Prędzej czy później musiało to nastąpić.
It was bound to happen sooner or later.
Miał nastąpić albo przełom w negocjacjach akcesyjnych, albo zerwanie rozmów.
There was to have been either a breakthrough in accession negotiations or an end of the talks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1618. Pasujących: 1618. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo