Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "następuje" na angielski

Sugestie

Odnośnie do zaliczek zwrotnych Komisja stwierdza, co następuje.
With regard to the repayable advances, the Commission notes the following.
1997-2001 - Katastrofalny załamanie gospodarcze następuje powolny pickup.
1997-2001 - A catastrophic economic collapse followed by a slow pickup.
To poważna rozbieżność zwykle następuje korekta cen.
This classical divergence is normally followed by the price correction.
Na tym poziomie następuje pełne opanowanie podstawowych umiejętności.
The full implementation of basic skills occurs at this level.
Rekompensujący czas odpoczynku następuje bezpośrednio po okresie służby.
Compensatory rest time occurs immediately after the period of service.
Wydalanie strontu następuje przez nerki i układ pokarmowy.
Strontium excretion occurs via the kidneys and the gastrointestinal tract.
Przekazanie kluczy następuje po zatwierdzeniu kupna.
Possession normally occurs on completion, not exchange.
Zabarwienie następuje dzięki obecności siarczanu potasu i nadsiarczan sodu.
The discoloration occurs through the presence of potassium sulfate and sodium persulfate.
Po tych kombinacjach zawsze następuje litera w.
These combinations are always followed by the consonant w.
Budynki można wyburzać, ale następuje to poziomami.
You can demolish the buildings, but this occurs levels.
Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
Conclusion of an agreement with a consumer occurs at the moment of order.
Potem następuje wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia mózgu.
After that, there is a high probability of brain damage.
Po opisanych powyżej literach następuje krajowy numer pozwolenia.
The letters as described above should be followed by the national authorisation number.
Przekazanie odpowiedzialności następuje po uszczelnieniu składowiska i usunięciu instalacji zatłaczających.
The transfer of responsibility shall take place after the site has been sealed and the injection facilities have been removed.
Rozwój technologiczny następuje szybko i ważne jest stosowanie dostępnych najlepszych praktyk.
Technological developments are fast, it is important to use the best practices available.
Co trzy lata następuje częściowe odnowienie składu arbitrów.
Every three years there shall be a partial replacement of the judges.
Pierwsze zwiększenie następuje od ilości 16150 ton masy netto.
The first increase shall take place on the volume of 16150 tonnes net weight.
W konsekwencji następuje tu wyraźne zmniejszenie zanieczyszczeń.
Consequently, there will be a net reduction in pollution.
Ponadto Komisji zauważa, co następuje.
Furthermore, the Commission makes the following comments.
Zaspokojenie roszczeń następuje po uprzednim otrzymaniu zgody od zainteresowanego Państwa.
Settlement of claims shall occur after previous consent of the State concerned.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5339. Pasujących: 5339. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo