Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nauka" na angielski

Wyszukaj nauka w: Definicja Synonimy

Sugestie

nauką 733
Sztuka, kultura i nauka rozkwitają pod przewodnictwem oświeconych umysłów.
Arts, culture and science are flourishing under the guidance of inspired minds.
Fotosynteza to złożony proces, który nauka wciąż próbuje zrozumieć.
Photosynthesis is an intricate process that science is still trying to unlock.
Podobno żadna nauka nie uleczy głupoty.
They say no amount of learning can cure stupidity.
Ogromne znaczenie ma również nauka języków obcych.
Moreover, the learning of foreign languages is crucially important.
To nauka o naszym porozumiewaniu się.
It's the study of how we communicate.
Geologia to nauka o nacisku i czasie.
Geology is the study of pressure and time.
Mamy wspólne zainteresowania nauka o umyśle.
We share an interest in the science of the mind.
Cała nauka drży przed porażającą logiką twojego intelektu.
All science trembles before the searing logic of your fiery intellect.
To nowa nauka, zatrudniona przez brytyjską policję.
That is the new science employed by our British police.
Aby nauka była wojskową, potrzebuje zasad.
For it to be a martial science, it needs principles.
Odczytywanie tych wykresów to bardziej sztuka niż nauka.
Well, reading polys is more art than a science.
Gdyby cała nauka była tak autorytatywna...
Well, if only all science was that definitive, Colonel.
Obecnie znana nauka wyklucza podróże w czasie.
Now, in all currently known science, time travel... is impossible.
Przez kilkaset lat nauka była uznawana za herezję.
There was a period of over eight hundred years where science was heresy and anathema.
Celem programu dla młodzieży jest nieformalna nauka i zdobywanie cennego doświadczenia.
The purpose of the Youth programme is informal learning and gaining instructive experience.
Twoja nauka nie wyjaśnia mojego i jego przypadku.
Your science doesn't provide an explanation of my case or his.
Czekasz, az nauka zrozumie twoj geniusz.
You're waiting for science to catch up to your brilliance.
Bo nauka może wreszcie przełamać klątwę Bambino.
Because I believe science might offer an answer to the Curse of the Bambino.
To łatwiejsze niż nauka latania kapsułą transportową.
Well, it's a lot less complicated than learning to fly a transport pod.
Cała nauka neurologicznej anormalności jest nowy polem, Jane...
The whole science of neurological aberration is new field, Jane...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2528. Pasujących: 2528. Czas odpowiedzi: 72 ms.

nauką 733

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo