Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nauki i techniki" na angielski

Wyszukaj nauki i techniki w: Definicja Synonimy
science and technology
scientific and technological
scientific and technical
Jest ze mną doradca ds. nauki i techniki.
I'm glad to be joined by my science and technology advisor.
Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.
Competence in science and technology involves an understanding of the changes caused by human activity and responsibility as an individual citizen.
Wykaz ten powinien być regularnie aktualizowany w celu uwzględnienia nowych osiągnięć nauki i techniki.
The list should be regularly updated in order to take into account scientific and technological developments.
Poprawkę 6 zawarto w motywie 20 stwierdzającym, iż wykaz pozytywny oświadczeń żywieniowych będzie poddawany przeglądowi "w celu uwzględnienia nowych osiągnięć nauki i techniki".
Amendment 6 is included in recital 20, which states that the positive list of nutrition claims shall be revised "in order to take account scientific and technological developments".
Chciałbym podkreslić, że Stany Zjednoczone są światowym liderem w dziedzinie nauki i techniki.
I would like to emphasise that the US is a global leader in the field of science and technology.
Do ludzi należy odpowiedzialność za kontrolowanie nauki i techniki.
It is man's responsibility to control science and technology.
Działania te będą prowadzone na całym obszarze nauki i techniki wyszczególnionym w priorytetach tematycznych.
These activities will be carried out in the whole field of science and technology, including in the priority thematic areas.
Mamy tu raport parlamentarnej komisji nauki i techniki
I have here a report from the Commons Science and Technology Committee.
Konieczne jest zapewnienie spójności statystyk europejskich dotyczących nauki i techniki z innymi standardami międzynarodowymi.
It is necessary to ensure that European statistics on science and technology are consistent with other international standards.
Niniejsze rozporządzenie określa szczegółowe zasady dotyczące tworzenia europejskich statystyk w zakresie nauki i techniki.
This Regulation lays down detailed rules concerning the production of European statistics on science and technology.
Japonia jest krajem o długich tradycjach w dziedzinie nauki i techniki.
Japan is a country with traditions in the area of science and technology.
Istnieją dwa odrębne porozumienia dwustronne dotyczące nauki i techniki oraz win i napojów spirytusowych.
Two separate bilateral agreements exist on Science and Technology and on Wine and Spirits.
W świetle ostatnich postępów w dziedzinie nauki i techniki Komisja zbada także oddziaływanie arsenu, kadmu i niklu na zdrowie ludzkie w celu określenia ich właściwości mutagennych i rakotwórczych.
In the light of the latest scientific and technological developments the Commission shall also examine the effect of arsenic, cadmium and nickel on human health with a view to quantifying their genotoxic carcinogenicity.
propagowanie powiązań z innymi wielostronnymi i regionalnymi inicjatywami z dziedziny nauki i techniki;
Promotion of linkages with other multilateral and regional initiatives in the area of science and technology;
Interakcja ze stronami pozarządowymi w dziedzinie nauki i techniki
Interaction with non-governmental stakeholders on science and technology
W wykonywaniu niniejszego rozporządzenia bierze się pod uwagę, we właściwy sposób, politykę ogólną w dziedzinie nauki i techniki określaną przez instytucje Wspólnoty.
In applying this Regulation account shall be taken, in a suitable manner, of the general scientific and technological policy laid down by the Community's institutions.
zasoby ludzkie dla nauki i techniki,
human resources devoted to science and technology,
Zachodzi potrzeba porównywalnej statystyki w zakresie badań i rozwoju, innowacji technologicznych oraz nauki i techniki w ogólności, w celu wspierania polityk Wspólnoty.
There is a need for comparable statistics on research and development, technological innovation and science and technology in general in order to support Community policies.
Cel międzynarodowego warsztatu nauki i techniki OPCW/IUPAC: wspieranie Doradczej Rady Naukowej w przygotowaniu projektu jej sprawozdania na trzecią konferencję przeglądową.
Purpose of the OPCW/IUPAC International Science and Technology Workshop: To assist the SAB in the preparation of the drafting of its report to the Third Review Conference.
Siła europejskiej nauki i techniki zależy od jej zdolności do pozyskiwania talentów i idei wszędzie tam, gdzie zaistnieją.
The strength of the European science and technology system depends on its capacity to harness talent and ideas from wherever they exist.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108. Pasujących: 108. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo