Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "naukowych i technologicznych" na angielski

Wyszukaj naukowych i technologicznych w: Definicja Synonimy
scientific and technological
science and technology
scientific or technological
Wymagane jest, aby prawodawstwo było dostosowane do osiągnięć naukowych i technologicznych.
It is also a requirement that the legislation is kept up to date in the light of scientific and technological developments.
Celem Wspólnoty jest wzmacnianie naukowych i technologicznych podstaw przemysłu wspólnotowego oraz zapewnianie wysokiego poziomu konkurencyjności.
The Community has the objective of strengthening the scientific and technological bases of the Community industry and to assure a high level of competitivity.
Po uzyskaniu tych wyników konieczne jest udostępnienie nowych osiągnięć naukowych i technologicznych tym, którzy ich potrzebują, bez jakiegokolwiek wykluczania.
Once these results have been obtained, it is necessary to make available the new advancements in science and technology to those who need them, without any kind of exclusion.
Sprawozdanie w sprawie naukowych i technologicznych wytycznych dla przyszłej polityki Unii Europejskiej w zakresie wspierania badań, A6-0046/2005, 28.2.2005.
Report on Science and Technology Guidelines for future European Union Policy to support research, A6-0046/2005, 28.2.2005.
Sieci te oparte będą na wspólnych programach kształcenia naukowców, odpowiadających jasno określonym potrzebom w zakresie kształcenia w wyznaczonych obszarach naukowych i technologicznych, przy odpowiednim uwzględnieniu obszarów interdyscyplinarnych i nowo powstających dziedzin ponaddyscyplinarnych.
The networks will be built on a joint research training programme, responding to well identified training needs in defined scientific or technological areas, with appropriate references to interdisciplinary and newly emerging supra-disciplinary fields.
Będą one sprzyjać współpracy między zdolnościami doskonalenia w uniwersytetach, ośrodkach badawczych, przedsiębiorstwach włącznie z MŚP, oraz organizacjach naukowych i technologicznych.
They will foster cooperation between capacities of excellence in universities, research centres, enterprises, including SMEs, and science and technology organisations.
Zaangażowanie uczestników z państw przemysłowych może podlegać uzgodnieniom o charakterze wzajemnym, które mogą przybrać formę uzgodnień naukowych i technologicznych.
The involvement of participants from Industrial States may be subject to arrangements of a reciprocal nature, which could take the form of a scientific and technological agreement.
wzmocnienie stosowania badań naukowych i technologicznych w promowaniu zrównoważonego rozwoju i poprawie jakości życia.
strengthen the application of scientific and technological research for promoting sustainable development and improving the quality of life.
wzajemne prawa dostępu do naukowych i technologicznych wyników odnośnych programów.
reciprocal rights of access to the scientific and technological results of the respective programmes.
Umawiające się Strony zgadzają się wspierać rozwój naukowych i technologicznych możliwości Paragwaju.
The Contracting Parties agree to support the promotion and development of Paraguay's scientific and technological capabilities.
do prowadzenia badań we wszystkich obszarach naukowych i technologicznych.
to conduct research in all scientific and technological fields.
wzywa do systematycznego wykorzystywania i rozwijania dostępnych kompetencji naukowych i technologicznych w państwach członkowskich, szczególnie kluczowych technologii wspomagających;
Calls for the consistent use and reinforcement of available scientific and technological competencies in the Member States, particularly in key enabling technologies (KETs);
Drugi to zastosowanie wszystkich osiągnięć naukowych i technologicznych opracowanych z myślą o walce z terroryzmem, przy należytym poszanowaniu podstawowych praw indywidualnych osób.
The second is to apply all of the scientific and technological advances that have been achieved to the fight against terrorism, with due respect for individuals' fundamental rights.
Konieczne jest także przeprowadzenie badań w celu określenia nowych możliwości naukowych i technologicznych oraz sprostania w sposób elastyczny nowym potrzebom polityk, które pojawią się podczas trwania siódmego programu ramowego.
Research will also be needed to explore new scientific and technological opportunities and to respond in a flexible way to new policy needs that arise during the course of the Seventh Framework Programme.
Musimy zapewnić, że potencjał innowacyjnego zastosowania możliwości naukowych i technologicznych będzie bezpośrednio wykorzystywany, gdy tylko wyłoni się on z trwających badań, bez konieczności oczekiwania na zakończenie projektów badawczych.
We need to ensure that the potential for innovative applications of scientific and technological opportunities be exploited directly, as soon as it emerges from ongoing research, without necessarily waiting for the research project to conclude.
Wsparcie polityk i wyprzedzanie potrzeb naukowych i technologicznych
Policy support and anticipating scientific and technological needs
praca odnosząca się do prognozowania, statystyki i wskaźników naukowych i technologicznych.
work relating to foresight, statistics and science and technology indicators
Działanie jest otwarte dla wszystkich dziedzin badań naukowych i technologicznych przyczyniających się do osiągnięcia celów wspólnotowych w zakresie BRT.
The activity will be open to all fields of scientific and technological research that contribute to the Community's RTD objectives.
Badania prowadzone w celu zbadania nowych i pojawiających się problemów i możliwości naukowych i technologicznych
Research to explore new and emerging scientific and technological problems and opportunities
rozważenia skutecznego procesu dialogu dotyczącego nowo powstających zagadnień naukowych i technologicznych mających ostatecznie skutki dla rozwoju przyszłej polityki;
consideration of effective processes of dialogue on emerging scientific and technological issues ultimately having consequences for prospective policy development;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 133 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo