Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nawet w przypadkach" na angielski

Wyszukaj nawet w przypadkach w: Definicja Synonimy
even where
even in cases
even in the case
nawet w przypadkach braku ujednolicenia, Państwa Członkowskie będą musiały przyjąć swoje własne zasady;
Even where these conditions are not harmonized, Member States will nevertheless have to adapt their rules.
Państwa członkowskie za operacje unieszkodliwiania uznają przynajmniej operacje wymienione w załączniku I, nawet w przypadkach gdy dana operacja ma drugorzędny wpływ na odzyskiwanie substancji lub energii.
Member States shall regard as disposal operations at least the operations listed in Annex I, even where the operation has as a secondary consequence the reclamation of substances or energy.
Właściwe organy wykonują swoje uprawnienia do celów współpracy nawet w przypadkach, gdy działanie będące przedmiotem postępowania nie stanowi naruszenia jakichkolwiek przepisów obowiązujących w ich państwie członkowskim.
Competent authorities shall use their powers for the purpose of cooperation, even in cases where the conduct under investigation does not constitute an infringement of any regulation in force in their own Member State.
Dlatego nawet w przypadkach, gdy ceny były zmieniane mniej często, nie ma dowodów na to, że nie było to podyktowane decyzją gospodarczą stron.
Therefore, even in cases where prices were changed less frequently, there is no evidence that this was not because of the business choice made by the parties.
Grzejniki spalinowe nie stanowią zagrożenia pożarowego nawet w przypadkach przegrzania.
The combustion heater shall not constitute a risk of fire, even in the case of overheating.
Części urządzeń muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby określone dla nich temperatury powierzchni nie mogły być przekraczane, nawet w przypadkach gdy zagrożenia wynikają z sytuacji anormalnych, przewidzianych przez producenta.
Equipment parts must be so designed and constructed that their stated surface temperatures are not exceeded, even in the case of risks arising from abnormal situations anticipated by the manufacturer.
Określając procedurę wyboru eksperta, nawet w przypadkach gdy umowa nie przekracza progów określonych w unijnych dyrektywach w sprawie zamówień publicznych, należy przestrzegać zasad przejrzystości i równego traktowania.
When establishing the procedure for choosing that expert, even in cases where the contract does not exceed the thresholds of the Union public procurement directives, the principles of transparency and equal treatment should be respected.
Należy wyjaśnić, że w przypadku programów wieloletnich konieczne jest przedstawienie raportu po zakończeniu każdej z faz rocznych, nawet w przypadkach, w których nie wnioskuje się o płatności.
It should be clarified that for multiannual programmes an internal report should be submitted after completion of each annual phase, even in cases where no application for payment is made.
Komisja rozważa przyznanie finansowania projektom ponadnarodowym nawet w przypadkach gdy saldo indykatywnej krajowej alokacji jednego lub kilku państw członkowskich uczestniczących w tych projektach ponadnarodowych zostało przekroczone.
The Commission shall consider the award of funding to transnational projects even in cases where the indicative national allocation balance of one or more Member States participating in those transnational projects has been exceeded.
Ograniczenie ustanowione w akapicie pierwszym lit. b) ma zastosowanie nawet w przypadkach, w których fundusz operacyjny kwalifikuje się do 60 % wspólnotowej pomocy finansowej zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007.
The limit set out in point (b) of the first subparagraph shall apply even in cases where the operational fund is otherwise eligible for 60 % Community financial assistance pursuant to Article 10(3) of Regulation (EC) No 1182/2007.
Nie stosuje się żadnego limitu wieku: dzieci liczy się tak samo jak dorosłych, nawet w przypadkach, kiedy nocleg dzieci jest darmowy.
No age limit is applied: children are counted as well as adults, even in the case when the overnight stays of children might be free of charge.
Jednakże w przypadku gdy dana nowo opracowana metoda badawcza została zatwierdzona przez Komisję, ale nie została jeszcze opublikowana, można uwzględnić jej wyniki, nawet w przypadkach gdy prowadzą one do wniosku, że dana substancja nie ma danej właściwości niebezpiecznej.
However, if the newly developed test method has been approved by the Commission, but not yet been published, its results may be taken into account even where it leads to the conclusion that a substance does not have a particular dangerous property.
Zdaniem rządu duńskiego nawet w przypadkach, gdy pomoc wdrażana jest bez wcześniejszego informowania Komisji, Komisja musi sprawdzić, czy pomoc spełnia warunki jej zatwierdzenia.
The Danish government considers that even in cases where an aid measure is implemented without first notifying the Commission, the Commission must check that the aid satisfies the conditions for approval.
Po trzecie, nawet w przypadkach, w których sprzęt cyfrowy stosowany przy modernizacji ośrodka transmisji został sprzedany przez Abertis i zainstalowany później w ośrodku transmisji należącym do Abertis, nie uzyskano korzyści.
Thirdly, even in cases where the digital equipment used to upgrade a transmission centre was sold by Abertis and this equipment was later installed in a transmission centre belonging to Abertis, there was no benefit.
Potencjalny konflikt interesów może zaistnieć, nawet w przypadkach nieobjętych wyraźnym dyskwalifikującym konfliktem interesów wskazanym powyżej, jeżeli ekspert:
A potential conflict of interest may exist, even in cases not covered by the clear disqualifying conflicts indicated above, if an expert:
Dla przykładu, państwa członkowskie mają prawo zwracać dodatkowe koszty, takie jak nocleg i podróż, lub dodatkowe koszty ponoszone przez osoby niepełnosprawne, nawet w przypadkach gdy koszty te nie podlegają zwrotowi w przypadku opieki zdrowotnej świadczonej na ich terytorium.
Member States are free, for example, to reimburse extra costs, such as accommodation and travel costs, or extra costs incurred by persons with disabilities even where those costs are not reimbursed in the case of healthcare provided in their territory.
wzywa państwa członkowskie do zapewnienia poszkodowanym przez wprowadzającą w błąd reklamę jednoznacznie wskazanego organu krajowego, do którego można wnosić skargi i ubiegać się o środek prawny nawet w przypadkach takich jak tu omawiane, gdy poszkodowane przez wprowadzającą w błąd reklamę są przedsiębiorstwa;
Urges Member States to ensure that victims of misleading advertising have a clearly identifiable national authority to which they can make a complaint and from which they can seek a remedy even in cases, such as these, where the victims of misleading advertising are businesses;
Nawet w przypadkach istnienia takich porozumień weryfikacji można podać możliwości wykonawców z innych państw członkowskich w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji, weryfikacja taka powinna odbyć się zgodnie z zasadami niedyskryminacji, równego traktowania i proporcjonalności.
Even where such agreements exist, the capacities of economic operators from other Member States as regards security of information can be verified, and such verification should be carried out in accordance with the principles of non-discrimination, equal treatment and proportionality.
Nawet w przypadkach, w których zaobserwowano stały wzrost liczby dawców, niezmiernie trudno jest zredukować liczbę pacjentów i czas oczekiwania na przeszczep.
Even in cases of sustained increases in the number of donors, waiting lists and waiting times are very difficult to shorten.
Nawet w przypadkach, w których przedsiębiorstwo jest jedynym producentem na danym rynku, sam ten fakt nie może być uznany za dowód, iż taki producent nadużył swojej pozycji rynkowej poprzez sztuczne podnoszenie cen na wymienionym rynku.
Even in cases where a company is the sole producer in a given market, this fact alone cannot be taken as an indication that such producer has abused its market position by way of artificially increasing the prices on such market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo