Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nawiasy" na angielski

Wyszukaj nawiasy w: Definicja Synonimy
brackets
parentheses
parenthesis
Fragmenty te ujęto w nawiasy kwadratowe i oznaczono gwiazdką.
Those parts are enclosed in square brackets and marked with an asterisk.
zastępuje puste miejsca i nawiasy kwadratowe wymaganymi informacjami.
replace the blank spaces and square brackets by inserting the necessary information.
Nawiasy otwierające i zamykające nie zgadzają się w wyrażeniu regularnym.
Opening and closing parentheses do not match in regular expression.
Tak. Teraz opuszczamy te dwa nawiasy.
Now multiply the parentheses.
Zaczyna się w kącikach ust, rozchodzi się w dół wargi i jeśli naprawdę jest z tym źle... kąciki twoich ust wyglądają jak dwa nawiasy.
Starts in the corner of your mouth, works its way on down your lip and if it's really bad the corners of your mouth look like parenthesis.
W odniesieniu do "Kolumny D" nawiasy"(art. 7 ust. 8)" zastępuje się"(art. 7 ust. 8 i art. 10 ust. 3)".. W załączniku II treść pkt 4
In the reference to "Column D", the parenthesis"(Article 7(8))" shall be replaced by"(Article 7(8) and Article 10(3))";
W nawiasy kwadratowe [...] ujęto dane poufne lub objęte tajemnicą handlową, które zastąpiono przedziałami liczbowymi.
Square brackets [...] denote confidential data or business secrets replaced by a range.
Numer pozycji wpisany między dwa nawiasy kwadratowe w kolumnie 1 tabeli stawek celnych wskazuje, że pozycja została skreślona (na przykład pozycja [1519]).
A heading number placed between square brackets in column 1 of the schedule of customs duties indicates that the heading has been deleted (for example, heading [1519]).
W art. 10 ust. 8: usunąć nawiasy.
Article 10(8): delete the brackets,
w szczególności może dodać między nawiasy do kodów identyfikacyjnych, jak ustanowiono w pkt V i VI, dodatkowe kody krajowe.
in particular, they may add between brackets to the identification codes, as laid down under points V and VI, additional national codes.
Jeżeli w kolumnie (2) tekst zwrotu określającego środki ostrożności ujęto w nawiasy kwadratowe [...], oznacza to, że tekst w tych nawiasach nie jest właściwy w każdym przypadku i powinien być stosowany tylko w określonych okolicznościach.
Where square brackets [...] appear around some text in a precautionary statement in column (2), this indicates that the text in square brackets is not appropriate in every case and should be used only in certain circumstances.
Państwo Członkowskie może dołączyć dodatkowe informacje (w części I świadectwa rejestracji), w szczególności może dodać między nawiasy do kodów identyfikacyjnych, jak ustanowiono w pkt V i VI, dodatkowe kody krajowe.
Member States may include additional information (in Part I of the registration certificate), in particular they may add between brackets to the identification codes, as laid down under V and VI, additional national codes.
w tabeli w art. 1 ust. 2 lit. a) skreśla się nawiasy okrągłe i "gwiazdkę" po słowach "Bułgaria" i "Rumunia" oraz przypis"( ) kwota szacowana";
In the table in Article 1(2)(a) the round brackets and asterisk after the words 'Bulgaria' and 'Romania' and the footnote '( ) Estimated amount' shall be deleted;
Nawiasy kwadratowe są wykorzystywane do grupowania partii kodu. Są one często stosowane z kontrolerami rozkazów.
Brackets are used to group portions of code. Brackets are often used together with execution controllers.
Nawiasy, pogrubienie, podkreślenie.
Parentheses, bold, underline.
Komendy kontrolujące wykonanie programu podświetlone są na ciemnozielony kolor oraz mają pogrubioną czcionkę. Nawiasy używane są głównie z komendami kontrolującymi wykonanie i są podświetlone na czarno z pogrubioną czcionką.
Execution controlling commands are highlighted with dark green in a bold font type. The brackets are mostly used together with execution controllers and they are highlighted with black.
nawiasy okrągłe i "gwiazdkę" po słowie "Chorwacja" oraz nawiasy kwadratowe w drugiej kolumnie tego samego rzędu;
the round brackets and asterisk after the word 'Croatia' and the square brackets in the second column of the same row;
Mamy trzech niesfornych Pacmanów I trzy ostre nawiasy.
Three wayward Pac-Men, and three pointy brackets are actually present.
Nawiasy kwadratowe wskazują miejsce, które można wykorzystać, odnosząc się do prawa krajowego państw członkowskich, jeśli jest to konieczne.
The square brackets indicate a space to be used and completed if necessary by the Member States according to national law.
nawiasy okrągłe i "gwiazdkę" oraz nawiasy kwadratowe w rzędzie "Razem UE-28 ( )", "[1000]";
the round brackets and asterisk as well as the square brackets in the row 'Total EU 28 ( )' '[1000]';
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 27 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo