Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nawigacja satelitarna" na angielski

Wyszukaj nawigacja satelitarna w: Definicja Synonimy
satellite navigation
sat nav
Europejska globalna nawigacja satelitarna obejmuje systemy EGNOS i Galileo oraz zapewnia infrastrukturę dla globalnego pozycjonowania i skali czasu.
The European Global Satellite Navigation system, encompasses Galileo and EGNOS, and provides a worldwide positioning and timing infrastructure.
Ale jeśli spojrzymy na ekran z miejsca gdzie siedzę ja, to nawigacja satelitarna.
But if we look at the screen from where I'm sitting, it's satellite navigation.
a nawigacja satelitarna prowadzi tylko do ZOO?
with a sat nav that only goes to the zoo?
posiada kadłub wykonany z włókna węglowego wygrała Światowe Mistrzostwa Potężnych Łodzi, wyposażyli ją także w całkiem miłe fotele i przyciski... nawigacja satelitarna...
This is a carbon fibre racing hull that's won World Powerboat Championships, and then they've put some nice seats and switches... sat nav...
Inteligentne systemy transportu i kontroli ruchu oraz nawigacja satelitarna zapewniają liczne możliwości poprawy mobilności, pod warunkiem, że będziemy w stanie umiejętnie je wykorzystać.
Intelligent transport systems and traffic control systems, and satellite navigation offer a wealth of opportunities to improve mobility, provided we take advantage of them.
UE nie kontroluje technologii; ponieważ nawigacja satelitarna nabiera zasadniczego znaczenia dla naszego społeczeństwa, UE powinna mieć zarówno własną infrastrukturę, jak i obszerną i specjalistyczną wiedzę.
The EU has no control over the technology; as satellite navigation is becoming pivotal to our society, the EU should have both its own infrastructure and extensive knowledge and expertise.
Program Galileo (nawigacja satelitarna) jest niezmiernie ważny, ponieważ dzięki niemu Unia Europejska może być konkurencyjna w dziedzinie przełomowych technologii.
The Galileo programme (satellite navigation) is extremely important as it enables the European Union to be competent in cutting-edge technologies.
Ze względu na rozkwit rynku oraz szacowany obrót, który w najbliższych dziesięciu latach ma wynosić ponad 200 miliardów euro, nawigacja satelitarna wymaga stosownego finansowania w celu wsparcia praktycznego rozwoju tych systemów.
With a booming market and an estimated turnover of more than EUR 200 billion over the next 10 years, satellite navigation needs adequate funding to support its development in practice.
promowanie współpracy w kluczowych obszarach, takich jak obserwacja Ziemi, nawigacja satelitarna (którą umożliwia Galileo i GPS), komunikacja elektroniczna, nauka i badanie przestrzeni kosmicznej;
promoting co-operation in key areas such as earth observation, satellite navigation (as provided for by Galileo and GPS), electronic communication, space science and exploration;
Badania metrologiczne są potrzebne, aby rozwiązywać problemy społeczne, a przykłady takich badań mają wpływ na dziedziny takie, jak przestrzeń, w tym nawigacja satelitarna, ochrona, ochrona zdrowia, branża półprzewodnikowa oraz zmiany klimatu.
Metrology research is needed to solve societal problems, and examples of such research affect areas such as space including satellite navigation, security, healthcare, the semiconductor industry and climate change.
Nie możemy jednak poprzeć poprawki 6, w której odrzuca się wszelkie bezpośrednie zastosowania wojskowe, gdyż wiele zastosowań, na przykład nawigacja satelitarna czy usługi komunikacyjne, jest również wykorzystywanych w celach pokojowych, które w pewnych przypadkach mają charakter wojskowy.
However, we cannot support Amendment 6, which rejects all indirect military use, as a large number of applications, such as satellite navigation and communications services, are also used in peace-keeping efforts, which in some cases are military in nature.
Po ciężkim dniu, wracaliśmy do domu, a by tam się dostać, umieściliśmy w naszych autach coś o nazwie "nawigacja satelitarna."
After a busy day, we were heading home, and to get there, we'd fitted our cars with something called "satellite navigation".
Nawigacja satelitarna jest złożoną i stale rozwijającą się technologią.
Satellite navigation is a complex and constantly changing technology.
Dwa słowa, nawigacja satelitarna.
Two words for this, satellite navigation.
Wewnątrz znajduje się morska nawigacja satelitarna a pod spodem "długodystansowy" zbiornik paliwa wypełniony mieszanką diesel'a i paliwa lotniczego (avgas - aviation gasoline) odpornego na zamarzanie.
Inside, there was marine satellite navigation and underneath, a long-range fuel tank filled with a freeze-resistant mixture of diesel and avgas.
Radiowa nawigacja satelitarna jest technologią pozwalającą na poprawę jakości życia obywateli europejskich w wielu dziedzinach.
Satellite radionavigation is a technology which can improve the daily lives of European citizens in a large number of areas.
Spójrzcie na to, nawigacja satelitarna śledzi moją drogę, więc kiedy będę miał dość kręcenia się po wsi, mogę w prosty sposób wrócić tam skąd zacząłem.
And look at this, the sat nav is tracing my route, so when I've had enough of driving around in the countryside, I can simply follow the route back to where I started from.
Nawigacja satelitarna będzie rozdrażniona bez powodu.
Because the satnav would lose its temper for no reason.
Nawigacja satelitarna nie zawiera prac drogowych?
Doesn't the sat nav include road works?
Jego ekran to nawigacja satelitarna to wykres, przedstawiający twoją średnią prędkość i zużycie paliwa z ostatnich dwóch godzin.
Its TV screen is a's a graph showing your average speed and fuel consumption over the last two hours.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo