Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "niższy" na angielski

Wyszukaj niższy w: Definicja Synonimy
lower
inferior
below less shorter
smaller
weaker

Sugestie

142
Po drugie proponowany wkład własny był niższy niż wymagają wytyczne.
Second, the proposed own contribution was lower than required by the Guidelines.
Niemniej jednak odsetek kobiet w rumuńskiej administracji lokalnej jest jeszcze niższy.
Nevertheless, the percentage of women in Romania's local administration is even lower.
W wyniku tego poziom uczestnictwa w działaniach wspólnego przedsiębiorstwa FCH okazał się znacznie niższy niż początkowo oczekiwano.
As a result, the level of participation in the actions of the FCH Joint Undertaking proved to be significantly below initial expectations.
W przypadku Ukrainy poziom usuwający szkodę był niższy od marginesu dumpingu ustalonego dla jedynego producenta eksportującego.
In the case of Ukraine, the injury eliminating level was below the dumping margin found for the sole exporting producer.
Ta droga ma niższy współczynnik umieralności.
This way has a far lower mortality rate.
Bez uwzględnienia tego efektu ekwiwalent subwencji netto byłby jeszcze niższy.
If this effect were not taken into account, the net grant equivalent would be even lower.
Procent ten będzie niższy po zakończeniu drugiej fazy projektu.
That percentage will be lower when the second phase of the project is finished.
Ten procent jest o wiele niższy.
Well, that percentage is a lot lower.
Ten niższy znak oznacza cięcie nożem.
That lower marking there means a knife slash.
Ponieważ Volare obsługiwało szereg połączeń krajowych, przyjęto niższy współczynnik obciążenia.
As Volare operated a number of domestic routes, a lower load factor was assumed.
Jest to przestępstwo jestem niższy na łańcuchu żywnościowym od Ciebie.
It's a crime I'm lower on the food chain than you.
Nie chciałeś, bym leciał... niższy twój głos.
You didn't want me to fly... lower your voice.
Arbitralny poziom odpowiadający najniższemu pływowi zaobserwowanemu w danej lokalizacji lub nieco niższy.
An arbitrary level conforming to the lowest tide observed at a location, or somewhat lower.
Dodatkowo jedynie około 1/3 osób posiada wykształcenie wyższe i jest to odsetek znacznie niższy niż na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Japonii.
In addition, only around a third of people have completed tertiary education, and this proportion is significantly lower than in the United States or Japan, for example.
W wyniku takiej redukcji współczynnik nie powinien być niższy niż 0,8606735.
The reduction may not result in a coefficient lower than 0,8606735.
Po upływie dwuletniego okresu przejściowego zastosowanie powinien mieć niższy dopuszczalny poziom.
After a transition period of two years a lower maximum level should apply.
Jednak w uzasadnionych przypadkach państwo członkowskie może ustalić niższy próg wieku;
However, Member States may provide a lower age limit in duly justified cases;
Bilans ten jest niższy od oficjalnych szacunków Komisji Europejskiej dotyczących liczby zgonów w wyniku grypy sezonowej.
This number is lower than the European Commission's official estimates for the number of deaths due exclusively to seasonal influenza.
Tak obliczony wpływ kosztów jest znacznie niższy niż 0,5 EUR na m2.
The cost impact so calculated is significantly lower than EUR 0,5 per m2.
Końcowy bilans zgonów, który musi uwzględnić prawodawca, był nawet niższy od bilansu w przypadku zwykłej grypy sezonowej.
The end result in terms of deaths, which is what must be considered by the law maker, was even lower than that of a normal seasonal influenza.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1336. Pasujących: 1336. Czas odpowiedzi: 122 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo