Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie dłużej niż" na angielski

Wyszukaj nie dłużej niż w: Definicja Synonimy
no more than
no later than
no longer than
not later than
not more than
not longer than
not exceed
not beyond
for up to
not for more than
or fewer
period not exceeding
not go beyond
maximum
latest
Nie żyję nie dłużej niż 24 godziny.
Dead no more than 24 hours.
Mam nadzieję, że nie dłużej niż kilka dni.
Hopefully no more than a few days.
Chyba nie dłużej niż trzy godziny.
I'd say no longer than three hours.
Mamy nie dłużej niż 3 minuty.
We got no longer than three minutes, okay.
Zgodnie z artykułem 150 możemy prowadzić ten rodzaj debaty nie dłużej niż 30 minut.
According to Rule 150, we can conduct this type of debate for no more than 30 minutes.
Okres przejściowy powinien trwać nie dłużej niż pięć lat od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.
The transitional period should last for no more than five years from the date of entry into force of this Regulation.
Prawdopodobnie nie dłużej niż cztery tygodnie.
Probably no more than four weeks.
Moya może przeżyć w takim stanie nie dłużej niż 800 mikrotów.
Yes. Moya could survive that for no more than 800 microts.
Władze francuskie przedkładają Komisji projekty programów trwających nie dłużej niż pięć lat, łącznie ze sprawozdaniem na temat realizacji programu poprzedniego.
The French authorities shall present draft programmes to the Commission, to run for no more than five years, accompanied by a report on the implementation of the previous programme.
W Pecos, nie dłużej niż potrzeba.
In Pecos, no longer than I can help.
Świadectwo wspólnotowe jest ważne na wywóz nie dłużej niż przez dwa miesiące od daty wydania.
The Community certificate shall be valid for export for no more than two months from the date of issue.
W takiej sytuacji inspektorzy pozostają na pokładzie nie dłużej niż jest to konieczne do zakończenia kontroli.
In such a situation, inspectors shall remain on board no longer than is necessary to complete their inspection.
Przekazane informacje są przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do celów, dla których zostały dostosowane.
Information forwarded shall be held no longer than necessary for the purposes for which it was exchanged.
Konsultacje te trwają nie dłużej niż 90 dni.
Those consultations shall take no longer than 90 days.
Pomoc na działania promocyjne powinna trwać nie dłużej niż trzy lata.
The support for promotion operations shall last no longer than three years.
Dane osobowe zgromadzone w VIS powinny być przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane na użytek VIS.
The personal data stored in the VIS should be kept for no longer than is necessary for the purposes of the VIS.
Samice ciężarne należy trzymać w odosobnieniu wyłącznie w końcowej fazie ciąży, nie dłużej niż dwa tygodnie przed wykoceniem.
Pregnant females should be housed singly only during late pregnancy, no more than two weeks prior to parturition.
Magazynowanie oliwek (nie dłużej niż 48 godzin).
storage of olives (for no more than 48 hours);
Leczenie preparatem Zerene powinno trwać możliwie jak najkrócej; a w każdym przypadku nie dłużej niż dwa tygodnie.
Treatment with Zerene should be as short as possible and should last for no more than two weeks.
Niniejszą decyzję stosuje się do momentu wejścia w życie paneurośródziemnomorskiej kumulacji pochodzenia między Tunezją, Turcją i UE, ale w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres jednego roku.
This Decision shall apply until the entry into force of the Pan-Euro-Mediterranean cumulation of origin among Tunisia, Turkey and the European Union but, in any case, for no longer than a period of one year.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 345. Pasujących: 345. Czas odpowiedzi: 179 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo