Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie dłuższy niż" na angielski

Wyszukaj nie dłuższy niż w: Definicja Synonimy
no more than
no longer than
not more than not exceeding
not longer than
not to exceed
up to
not exceed
współpracy obejmują okres nie dłuższy niż okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia.
ooperation programmes shall cover no more than the period of validity of this regulation.
Są one ważne przez okres nie dłuższy niż pięć lat.
Such decisions shall be valid for a period of no more than five years.
Okres ważności jest nie dłuższy niż trzy lata.
The time period of validity shall be no longer than three years.
Okres wyznaczenia monitorującego aukcje jest nie dłuższy niż 5 lat.
The period for which the auction monitor is appointed shall be no longer than 5 years.
jednokrotnie na okres nie dłuższy niż pięć lat.
once for a period of not more than five years.
Zgodnie z ustępem drugim wymienionego artykułu, programy badań określane są na okres nie dłuższy niż pięć lat.
In accordance with this Article, second paragraph, research programmes are drawn up for a period of not more than five years.
Programy są zatwierdzane na okres nie dłuższy niż sześć lat.
Programmes shall be approved for no longer than six years.
Zezwolenie zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż trzy lata.
Any authorisation shall be valid for a period of not more than three years.
Jeden list na 6 miesięcy, nie dłuższy niż 500 liter.
One letter every six months, no longer than 500 words.
Na wniosek odpowiednich OSP właściwe organy regulacyjne mogą przedłużyć termin wdrożenia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
The competent regulatory authorities may extend the implementation time upon request from the relevant TSOs by a period of no more than 6 months.
Wszelkie środki przyjęte na mocy niniejszej procedury pozostają ważne na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Any measure adopted under this procedure shall be valid for no longer than three months.
W takim przypadku Komisja może odroczyć stosowanie środków, które przyjęła, na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc licząc od daty powiadomienia.
In that event, the Commission may defer application of the measures which it had decided for a period of not more than one month from the date of such communication.
Państwa Członkowskie mogą przyznać UCITS istniejącym w dniu wykonania niniejszej dyrektyw okres czasu nie dłuższy niż 12 miesięcy na dostosowanie się do nowego prawa krajowego.
The Member States may grant UCITS existing on the date of implementation of this Directive a period of not more than 12 months from that date in order to comply with the new national legislation.
Wspólne przedsięwzięcia są ważne przez okres nie dłuższy niż trzy (3) lata.
Joint ventures shall be valid for a period of not more than three (3) years.
Ważność dokumentów czasowego przywozu może zostać przedłużona tylko jeden raz na okres nie dłuższy niż jeden rok.
The validity of temporary importation papers can only be extended once for not more than one year.
W ramach procesu aukcyjnego oferowana jest zdolność na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat.
The auction process shall offer capacity for no longer than the upcoming 15 years.
Spośród swoich członków sieć wybiera przewodniczącego na okres nie dłuższy niż pięć lat.
The Network shall elect a chairperson from among its members, for a period no longer than five years.
Pomoc finansowa Wspólnoty na działania wspierane z Funduszu jest zasadniczo udzielana na okres nie dłuższy niż trzy lata, pod warunkiem przedkładania okresowych sprawozdań z postępów w realizacji.
As a general rule, Community financial aid for actions supported by the Fund shall be granted for a period of no more than three years, subject to periodic progress reports.
Wyłączenia takie mogą być przyznawane począwszy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia na okres nie dłuższy niż cztery lata, który może zostać odnowiony raz.
Such exemptions may be granted as from the date of application of this Regulation for a period no longer than 4 years, which may be renewed once.
Korekty przeprowadza się corocznie, zgodnie z ustalonym wzorem, przez okres nie dłuższy niż pięć lat od tego momentu.
These adjustments should apply on a yearly basis in accordance with a fixed formula for no more than 5 years thereafter.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 293. Pasujących: 293. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo