Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie do odzyskania" na angielski

Wyszukaj nie do odzyskania w: Definicja Synonimy
unrecoverable
irretrievable
A Donald Rumsfeld stwierdził, że dane z nagrywarki głosu z kokpitu były nie do odzyskania.
And Donald Rumsfeld said the data on the cockpit voice recorder was unrecoverable.
Wiesz, ilu specjalistów QC mówiło, że dane są nie do odzyskania?
Do you know how many of QC's techs said this data was unrecoverable?
A na procesie wyciągnęli dane, które wydawały się nie do odzyskania.
But when I came to trial, they retrieved all this data that should have been irretrievable.
Jeżeli wyłączę się poza Ambulatorium - mój program może być nie do odzyskania!
If the mobile emitter goes off-line while I'm out of Sick Bay, my program may be irretrievable!
Koszty utopione to koszty, które są nie do odzyskania w momencie opuszczenia rynku.
Sunk costs are costs which are unrecoverable upon exit from the market.
Arturis twierdził, że jest nie do odzyskania.
Arturis said it was irreparably damaged.
Verner, bez wczorajszego dużego monologu moja postać jest nie do odzyskania.
Verner, without that big monologue from yesterday my character has no redemption.
Ilość materiałów jądrowych, którą uznaje się za nie do odzyskania z powodów praktycznych lub ekonomicznych, które:
Quantity of nuclear material considered as irrecoverable for practical or economic reasons which is:
"Odpady zatrzymane" to materiały jądrowe wytworzone w wyniku przeróbki lub wypadku eksploatacyjnego, które są uznawane za nie do odzyskania w danym momencie, lecz są przechowywane.
'Retained waste' is nuclear material generated from processing or from an operational accident, which is deemed to be unrecoverable for the time being but which is stored.
Odzyskałam transmisję 14 beta, o której powiedziałeś, że jest nie do odzyskania.
l recovered the real transmission - the one you said was irreparably damaged.
że materiały jądrowe lub materiały niejądrowe nie są dłużej użyteczne do jakiegokolwiek działania w dziedzinie jądrowej, istotnego z punktu widzenia zabezpieczeń międzynarodowych lub stały się praktycznie nie do odzyskania,
that nuclear material or non-nuclear material are no longer usable for any nuclear activity relevant from the point of view of international safeguards or have become practically irrecoverable;
Kwoty nie do odzyskania* przed 2004
Amounts "irrecoverable" before 2004
Kwoty nie do odzyskania* w 2004
Amounts "irrecoverable" in 2004
Jest nie do odzyskania, podobnie jak przedramię.
To be honest, your chances of seeing are as likely as your arm growing back.
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania wobec posiadaczy gotowych produktów wykorzystywanych do celów nienuklearnych, z których zawarty w nich materiał jądrowy jest nie do odzyskania.
This Regulation shall not apply to holders of finished products used for non-nuclear purposes which incorporate nuclear materials that are virtually irrecoverable.
"Każda zmarnowana sekunda/to kolejna sekunda nie do odzyskania."
Every second you waste is one more second you'll never get back.
Nierozliczone kwoty uznane za nie do odzyskania łącznie
Total non-cleared amounts declared irrecoverable
Tekst w emailu był nie do odzyskania, ale załącznik... udało się nam go ocalić.
The main body of the e-mail was un-retrievable, but managed to salvage this.
Verner, bez wczorajszego dużego monologu moja postać jest nie do odzyskania.
What do you want to know?
"odpady" oznacza materiał jądrowy o takiej koncentracji lub postaci chemicznej, że może być uznany za nie do odzyskania z powodów praktycznych lub ekonomicznych i który może zostać usunięty;
"waste" means nuclear material in concentrations or chemical forms considered as irrecoverable for practical or economic reasons and which may be disposed of;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo