Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "nie ma" na angielski

Sugestie

3957
3832
3285
nie ma go 2532
2022
1973
1720
Ponadto nie ma różnic w wykorzystaniu tych produktów.
Moreover, there is no difference in use between those products.
Powiedział pan: nie ma sprawozdania w sprawie rozbieżności.
You said to us: 'There is no report on divergence'.
Tak więc nie ma rozróżnienia między poszczególnymi rodzajami produkcji buraka.
So there is no difference between the various types of beet production.
W żadnym innym sektorze nie ma podobnego rodzaju regulacji.
There is no similar kind of regulation in any other sector.
Na belgijskim rynku kolejowych przewozów osobowych nie ma konkurencji.
There is no competition on the rail passenger transport market in Belgium.
Zadanie wykonano dobrze i nie ma potrzeby gruntownych zmian.
The job was well done and there is no need for fundamental changes.
Dlatego nie ma bezpośredniego zagrożenia; to kwestia ostrożności.
Thus, there is no acute risk; it is a matter of precaution.
Niemniej, nie ma potrzeby wprowadzania nowego prawodawstwa.
Nevertheless, there is no need to introduce new legislation.
Bądźmy szczerzy, nie ma innej alternatywy.
Because, let us be absolutely clear, there is no alternative to this plan.
Ponieważ tutaj nie ma nauczyciela ucznia nie ma lidera nie ma guru... nie ma mistrza, ani zbawcy...
Because in this there is no teacher, no pupil, there's no leader, there's no guru, there's no master, no savior.
Bez wolności nie ma przyjaźni, bez wolności nie ma miłości, bez wolności nie ma małżeństwa.
Without freedom there is no friendship, without liberty there is no love, without free consent there is no marriage.
W prawie wspólnotowym nie ma prawnej definicji agencji zdecentralizowanej.
The Community law does not have a legal definition of a decentralised agency.
Niniejsza decyzja nie ma zatem wpływu na budżet Unii.
This Decision thus has no direct impact on the budget of the Union.
Komitet nie ma żadnych uprawnień regulacyjnych na poziomie Wspólnoty.
The Committee does not have any regulatory powers at Community level.
Wymóg ten nie ma zastosowania do produkcji sztucznych włókien celulozowych.
This requirement does not apply to the production of man-made cellulose fibres.
To skreślenie nie ma wpływu na treść dokumentu.
This deletion has no repercussions on the content of the text.
Taka skarga nie ma skutku zawieszającego.
Such a complaint shall not have suspensive effect.
Obecnie 1,6 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych usług energetycznych.
Currently, 1.6 billion people do not have access to basic energy services.
Oferent nie ma obowiązku złożenia ofert dla wszystkich partii.
The tenderer is not obliged to present a tender for all the lots.
Wyjątek ten nie ma zastosowania do kwalifikowania udziałów niekontrolujących w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
This exception is not extended to the classification of non-controlling interests in the consolidated financial statements.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 193574. Pasujących: 193574. Czas odpowiedzi: 1083 ms.

nie ma go 2532

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo